ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σάπες   30/03/2017

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αριθμός Πρωτ. : 3345

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

             Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και των νομικών του προσώπων έτους 2017”  εκτιμώμενης αξίας 248.554,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών

Έχοντας υπόψη :

 1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
 2. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4257/2014, καθώς και της εγκυκλίου 3 με αριθ. Πρωτ: 11543/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία ανατίθεται στους Δήμους η ανάδειξη χορηγητών, μεταξύ άλλων και για την προμήθεια καυσίμων για όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς αυτών.
 5. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεων από το Ε.Π.Π. προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012
 6. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» και του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012 », όπως ισχύει,
 7. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”
 8. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 9. 9. Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του άρθρου 1 «Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» που αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4155/2013.
 10. Του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
 11. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 12. Την υπ΄αριθμ. 5/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
 13. Την υπ΄αριθμ. 1/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίσθηκαν και δεσμεύθηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2017.
 14. Την υπ΄αριθμ. 19/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
 15. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 17REQ005745071

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης), για τις ανάγκες του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και των νομικών του προσώπων έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μηνιαία κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Νομό Ροδόπης,

Τα υπό προμήθεια είδη, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ.  3/2017 μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, είναι:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  CPV 09135100-5 “Πετρέλαιο θέρμανσης” (93.000 lit)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  CPV 09134200-9 “Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ” (97.000 lit)

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ  CPV 09132100-4 “Αμόλυβδη βενζίνη” (15.900 lit)

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες από την δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 του Ν. 4412/16).

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή είναι:

– Η διακήρυξη του διαγωνισμού

– Η υπ΄αριθμ. 3/2017   μελέτη

– Η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο της δημοπρασίας αυτής,, είναι η προμήθεια, μεταφορά με ίδια μέσα του αναδόχου και παράδοση καυσίμων στα οχήματα και κτίρια εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Μαρώνειας Σαπών και των Νομικών του Προσώπων.

Η ποιότητα των υγρών καυσίμων θα είναι αυτή των Ελληνικών Διυλιστηρίων και τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος με βάση την παρούσα δημοπρασία είναι :

Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ   97.000 1,088  105.536,00
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ   15.000 1,290    19.350,00
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ   30.000 0,800    24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ  142.000 148.886,00
Φ.Π.Α.  24%       35.732,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   184.618,64
Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ    900 1,290 1.161,00
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 3.000 0,800 2.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.900 3.561,00
Φ.Π.Α.  24%        854,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.415,64
Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρωνείας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 30.000 0,800 24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ  30.000 24.000,00
Φ.Π.Α.  24%       5.760,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   29.760,00
Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρωνείας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 30.000 0,800 24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 30.000 24.000,00
Φ.Π.Α.  24%       5.760,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   29.760,00
   
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ   97.000 1,088 105.536,00
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ   15.900 1,290   20.511,00
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ   93.000 0,800   74.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 205.900 200.447,00
Φ.Π.Α.  24%       48.107,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   248.554,28

Ο προϋπολογισμός της συνολικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2017 ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλ. πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (248.554,28 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 2017 ως εξής: ΚΑ 10-6643 ποσό 30.000,00 €, ΚΑ 20-6641 ποσό 65.000,00 €, ΚΑ 25-6641 ποσό 10.000,00 €, 30-6641 ποσό 80.000,00 €, στον προϋπολογισμό της Κ.Ε.ΜΑ.Σ. ως εξής: ΚΑ 10-6644.001 ποσό 3.000,00 €, ΚΑ 15-6644.001 ποσό 1.500,00 €, στον προϋπολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής: ΚΑ 15-6643 ποσό 30.000,00 και στον προϋπολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής: ΚΑ 15-6643 ποσό 30.000,00

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα είδη, για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.

Ο παραπάνω προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, δίδεται μόνον για λόγους εκτίμησης των ποσοτήτων και του μεγέθους των προς προμήθεια καυσίμων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί οποιουδήποτε είδους δέσμευση για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Α.Φ.Μ. 800281907 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παπαδήμα 2 – Σάπες  69300

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2532350122

ΦΑΞ: 2532350121

e-mail: kaltsosdim@gmail.com

4.2 Στοιχεία φορέων  υλοποίησης της προμήθειας:

4.2.1 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ, Α.Φ.Μ. 800281907 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

έδρα: Παπαδήμα 2 Σάπες 69300

4.2.2 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ , Α.Φ.Μ. 997688612 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

έδρα: Ξυλαγανή  69400

4.2.3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ,               Α.Φ.Μ. 800282013 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

έδρα: Παπαδήμα 2 Σάπες 69300

4.2.4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ,              Α.Φ.Μ. 800282001 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

έδρα: Παπαδήμα 2 Σάπες 69300

4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

03/04/2017 10/04/2017

09:00 π.μ.

24/04/2017

15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον Δήμο και στο τηλέφωνο 2532350122, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας  προσφορά για όλα τα είδη, για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ως αυτές προσδιορίζονται στην 3/2017 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει δεξαμενές για καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αμόλυβδη), ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει αντλία καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων.

5.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να   διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (χωρίς το Φ.Π.Α.) από την υπηρεσία δαπάνη, δηλαδή 4.008,94 €, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
 2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση ή βεβαίωση εκπροσώπησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, εάν συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους για την κατάθεση του φακέλου της προσφοράς.
 1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥ∆) (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016, η υπ’ αριθ.158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β’) απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ)

Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 (Ν.4412/2016)για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77 (Ν.4412/2016 ),

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα µε το άρθρο 84 και

δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός Φ.Π.Α., ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) [ονομαστικοποίηση μετοχών]. (άρθρο 79 παρ.2 Ν.4412/2016).

Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016)

Σύμφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β’) απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. για την έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση το ΤΕΥ∆ ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα µε το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης (ήτοι από 07/12/2016).

Οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥ∆: Η αναθέτουσα αρχή δημιουργεί το ΤΕΥ∆ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη και το αναρτά σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου http://dimosmaroneiassapon.gr μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού.

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να εκτυπώσει το εν λόγω αρχείο από το portal του Δήμου να το επεξεργαστεί συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, και να το υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία του Μέρους ΙΙ, Μέρους ΙΙΙ και Μέρους VI.

Από το Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπληρώσουν μόνο τα εξής κριτήρια:

 • Από την ενότητα Α: Καταλληλότητα, μόνο το κριτήριο 1.
 • Από την ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, μόνο τα κριτήρια 1β και 11.
 • Από την ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, και τα 2 κριτήρια.
 • Για τα υπόλοιπα κριτήρια του Μέρους IV οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να παράσχουν πληροφορίες.
 • Το Μέρος V του ΤΕΥΔ δεν θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες.
 1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

γ) η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες.

δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ε) έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών, αναλαμβάνει με δικά του έξοδα να μεταφέρει και να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στους χώρους που θα υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ζ) Θα αναφέρεται ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, κύριες και επικουρικές, η επιχείρηση.

η) θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση του υπό προμήθεια είδους ελεύθερου στο χώρο που θα υποδεικνύει ο Δήμος.

 1. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

 – Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:

α) Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.

β) πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς. Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύμβασης όργανα της αναθέτουσας αρχής.

  – Εάν ο προσφέρων είναι εταιρεία με νομική μορφή (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) πρέπει να προσκομίσει

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης και του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού και

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού.

 – Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε σχέση με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

 1. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
 2. Η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης και του ΤΕΥΔ, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι εντός του χρονικού διαστήματος από την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 3. Είναι επιθυμητό τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» να βρίσκονται με την σειρά που ζητούνται προκειμένου να διευκολύνεται το έργο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
 4. Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
 5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

(Άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016)

Α. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

 1. Αποκλείεται κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδειχθεί, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

β) δωροδοκία,

γ) απάτη,

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

   Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση:

α) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος ή/και

β) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016,

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το  δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφίβολο την ακεραιότητά του.

 1. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β’ της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β’ της παρ. 4.
 2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.

 1. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φoρείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος – μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
 2. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
 3. Αποκλείεται επίσης κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης που συμμετέχει αυτόνομα ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση ή Συνεταιρισμό σε παραπάνω από μία προσφορές.

Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ:

Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις παρ.2 – 6 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 008,94 ευρώ.
 • Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 • Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Μαρώνειας Σαπών, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.
 • Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή

κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση

καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.

–   Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 72 του   Ν4412/2016

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).

9.2 Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα

9.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α’/29-5- 2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής  Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .

Τεχνική προσφορά:

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

 • Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται  ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 0,800

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 1,088

Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη :   1,290

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 15% για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,800 (χωρίς το ΦΠΑ 24%) – (0,800x 0,15)=0,680

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf.

Τιμές:

Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον νομό Ροδόπης κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.3 Τρόπος πληρωμής

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών.

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός ενός (1) μήνα από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση  φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 1%, κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο βαρύνει τον Δήμο.

9.4 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων(κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

9.5 Επισημάνσεις

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στη μελέτη 3/2017 της υπηρεσίας, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στην μελέτη 3/2017 της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

 • Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
 • Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
 • Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .
 • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
 • Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

– οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα).

– Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.: διαχειριστές.

– Α.Ε.: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ελλείψει ποινικού μητρώου προσκομίζεται ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο/επιμελητήριο από την οποία να προκύπτει το επάγγελμα τους. π.χ.: Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό.

 1. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής θα υποβάλλονται ως εξής:

-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν.

-Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) όλων των μελών και του προσωπικού.

-Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.

-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών (και όποιος άλλος εταίρος ορίζεται από το καταστατικό πως δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του) και του προσωπικού.

– Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο (και όποιος άλλος εταίρος ορίζεται από το καταστατικό πως δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του) και για το προσωπικό που απασχολούν.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι Α.Ε. εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

 1. Πιστοποιητικό (φορολογική ενημερότητα), από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, ότι είναι ενήμεροι, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

       Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

        Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά63, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής64, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

63 Εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013). Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, στο βαθμό που επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β΄ και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής, πλην του ηλεκτρονικού].

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή .pdf65. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Με την παρ.3 του άρθρου 46 του νόμου 4447/2016 προστίθεται στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.»

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. Εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013). Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, στο βαθμό που επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β΄ και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής, πλην του ηλεκτρονικού].  Άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

2.Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

3.Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 του Ν.4412/2016

[ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1-1-2017]

[ ΕΩΣ 31-12-2016 ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3886/2010] ήτοι:

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της παρούσας σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010), «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», με τον οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’αρ.Π1/273/07-02-2011 εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 της αριθμ. Π1/2390/21-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2677 Β).

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε φορέα.

Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα ήτοι :

α) τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών

β) την Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών

γ) την Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαρώνειας Σαπών

δ) την Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαρώνειας Σαπών

Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

– Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

– Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.

– Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

– Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.

– Την συμφωνηθείσα τιμή.

– Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.

– Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

– Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

– Τον τρόπο παραλαβής.

– Τον τρόπο πληρωμής. – Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. – Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.

– Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα.

Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Για την τροποποίηση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως ένα (1) χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι της εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως παρακάτω:

– Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, καθημερινά στο πρατήριό του.

– Σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και χρόνο που θα καθορίζονται στην σύμβαση, στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, εφόσον το πρατήριό του βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή.

Να εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά, ήτοι δελτία αποστολής και μηνιαία τιμολόγια πώλησης ανά υπηρεσία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, καθώς και συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις.

Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη).

Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τον κάθε φορέα υλοποίησης.

– Το πετρέλαιο θέρμανσης να τα παραδίδει εντός δύο ημερών από την έγγραφη παραγγελία από τον Δήμο στα κτήρια των φορέων υλοποίησης της προμήθειας ήτοι:

Στα κτήρια του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και των Νομικών του Προσώπων

Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στους ανωτέρω φορείς υλοποίησης της προμήθειας, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού (πετρέλαιο θέρμανσης).

Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τον κάθε φορέα υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(άρθρο 36 Ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. (άρθρο 376 παρ. 4 του Ν.4412/16). Επίσης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο  σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καθώς και η μελέτη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση dimosmaroneiassapon.gr

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον φορέα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) οι όροι της  παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216).

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος

      

                                                                                Σταυρίδης Ιωάννης

print