ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ Τ.Κ. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάπες 08 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
για την εκμίσθωση του δημοτικού προκατασκευασμένου οικίσκου, κειμένου έμπροσθεν του κοινοτικού καταστήματος Αμαράντων Τ.Κ. Αμαράντων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών
‘ Εχοντας υπόψη:
– Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/30-03-1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
– Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08-06-2006) περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
– Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
– Την με αριθμό 48/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού προκατασκευασμένου οικίσκου, κειμένου έμπροσθεν του κοινοτικού καταστήματος Αμαράντων Τ.Κ. Αμαράντων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών
– Την με αριθμό 27/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσια Ανοικτή Πλειοδοτική Προφορική Δημοπρασία στις 20/04/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, που θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα στις Σάπες (Παπαδήμα 2 – γραφείο συλλογικών οργάνων) για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου κειμένου στον οικισμό Αμάραντα – Τ.Κ. Αμαράντων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, με τους εξής ειδικότερους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Περιγραφή Ακινήτου

Το εκμισθούμενο δημοτικό ακίνητο, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για στέγαση και λειτουργία ιατρείου, βρίσκεται στον οικισμό Αμάραντα, έμπροσθεν του κοινοτικού καταστήματος Αμαράντων Τ.Κ. Αμαράντων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και αποτελείται από ισόγειο προκατασκευασμένο οικίσκο εμβαδού 58,95 τ.μ..

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ελάχιστο Όριο Προσφοράς

Ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου μισθώματος που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των εκατόν εβδομήντα (170,00) ευρώ

ΑΡΘΡΟ 3ο
Περιορισμοί στην Πλειοδοσία

Δεν γίνεται δεκτός ενδιαφερόμενος που έχει πλειοδοτήσει σε παλαιότερο διαγωνισμό και έχει παραιτηθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, καθώς και αυτός που επέδειξε εν γένει αντισυμβατική συμπεριφορά προς το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα κατά τη τελευταία πενταετία από οποιαδήποτε αιτία, όπως επίσης και ο/η σύζυγος και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος Διενέργειας Δημοπρασίας

– Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
– Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη ή αν ακυρωθεί το αποτέλεσμά της, θα επαναληφθεί, ύστερα από τη γνωστοποίηση αυτής με περιληπτική διακήρυξη του κ. Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της επαναληπτικής δημοπρασίας.
– Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το Νόμο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται ως μισθωτής.
– Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.
– Η απόφαση της Επιτροπής δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
– Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και τον τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του. Για το πρακτικό της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή (παρ. 1ε, άρθρου 72, Ν. 3852/10).

ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρονική Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου. Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρηση της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.
Η χρήση του μισθίου που ενδεχομένως γίνει από τον μισθωτή και μετά την λήξη της μισθώσεως, δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της διάρκειας της μισθώσεως.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Υποχρεώσεις Μισθωτή

– Ο μισθωτής υποχρεούται στην έκδοση των απαιτούμενων εκ του νόμου αδειών για την άσκηση της δραστηριότητάς του.
– Τα μισθώματα θα καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά καθένα έτος, κατά το πρώτο δεκαήμερο εκάστης τριμηνίας, χωρίς καμμία ειδοποίηση από το Δήμο Μαρωνείας – Σαπών. Η καταβολή του μισθώματος δεν αναστέλλεται από οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας.
– Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται αμέσως στις γραπτές υποδείξεις του εκμισθωτή Δήμου
– Ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο του μισθωτή για την τήρηση των όρων της μισθώσεως σε οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο, ή στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αμαράντων.
– Ο μισθωτής οφείλει να λειτουργήσει τον εκμισθούμενο χώρο μέσα σε τρεις μήνες από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού.
– Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί την καθαριότητα τόσο του κτιρίου με δική του ευθύνη και έξοδα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων κατασκευών, η εναπόθεση πραγμάτων, εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων έξω από το μίσθιο. Η χρήση χώρου πέραν του ιατρείου, άνευ άδειας του Δήμου, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
– Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση (ο μισθωτής) πριν την υπογραφή της σύμβασης, όπου με μόνη την συμμετοχή του στον διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και δεν υπάρχουν πραγματικά ελαττώματα, συνεπώς δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθωμάτων ούτε σε λύση της μίσθωσης.
– Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του μισθίου. Οι δαπάνες για επισκευές -ακόμη και όταν πρόκειται για αναγκαίες- βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.
– Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να απομακρυνθεί και να παραδώσει το αναψυκτήριο στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, ειδάλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Τυχόν ζημιές θα επιβαρύνουν τον μισθωτή και η αποκατάστασή τους θα γίνει με επίβλεψη του Δήμου. Συνομολογείται ρητά ότι η άρνηση του μισθωτή να αποκαταστήσει τις ζημιές αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες που επέρχονται από αυτή.
– Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει στον εκμισθωτή τη χρήση του χώρου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ή κατά την για οποιαδήποτε αιτία λύση της και για όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης καταβάλλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 1/3 του συνολικού μισθώματος για κάθε μήνα καθυστέρησης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Συμφωνητικό – Εγγυητική Επιστολή – Τρόπος Καταβολής Τιμήματος

– Μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή θα υπογραφεί συμφωνητικό για τη χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης, τους όρους και το καταβλητέο μίσθωμα. Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
– Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί του τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια τη σύμβαση της μίσθωσης. Ο εγγυητής αυτός είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
– Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως, ενεργούμενης με αποδεικτικό παραλαβής, της εγκριτικής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας (κατακύρωσης), να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος, η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών χωρίς δικαστική παρέμβαση και πλειοδότης αναδεικνύεται ο δεύτερος κατά σειρά, όπως αναγράφεται στα πρακτικά διενέργειας της δημοπρασίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του.
Επιπροσθέτως, όποιος κηρυχθεί έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούται τόσο ο ίδιος όσο και ο/η σύζυγος και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτού, να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δημοπρασίες που τυχόν διενεργήσει ο Δήμος για τα επόμενα εννέα (9) έτη.
Στην περίπτωση που κατά τον αναπλειστηριασμό επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του θα είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στο Δήμο για την κάλυψη της διαφοράς.
– Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Η εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί, με την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη, της οποίας το ποσό θα ισούται με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος (6 χρόνια Χ Ετήσιο Μίσθωμα Χ 10%), για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης της υπογραφείσας σύμβασης.
– Οι εγγυήσεις θα επιστραφούν στον μισθωτή μετά τη λήξη της μισθώσεως και την παράδοση του μισθίου στον εκμισθωτή Δήμο ως και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους πρέπει να υποβάλλουν σε φάκελο μόνο για τη συμμετοχή τους και χωρίς να έχουν δικαίωμα προσθήκης μετά την κατάθεσή του τα εξής δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού:
1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα, ύψους 5% επί του οριζόμενου ελάχιστου ετησίου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι 170,00χ12χ5%= 102,00 €. Η εγγυητική συμμετοχής εκπίπτει στην περίπτωση που κάποιος αποσυρθεί πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού οι δε εγγυητικές επιστολές των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς μετά το πέρας της δημοπρασίας.
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητού του
3. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο, προ του διαγωνισμού, τρίμηνο. (Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης του Ποινικού Μητρώου, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά του στοιχεία και ο τόπος γέννησής του, με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία του διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησής του απόσπασμα του ποινικού του μητρώου.)
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από φορέα κύριας ασφάλισης. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α., σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη δήλωση του Ν. 1589/19786 ότι δεν απασχολεί προσωπικό.
9. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Μαρωνείας – Σαπών περί μη οφειλής σ΄ αυτόν τόσο του ιδίου όσο και του εγγυητού του
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν μετέχει σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο.
Όλες οι ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης απαιτείται έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το φάκελο.

Όταν στην πρόσκληση συμμετέχει εταιρεία:
I) Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα με αριθμούς 5, 6, 7, 8 και 9 δικαιολογητικά.
II) Στο όνομα όλων των ομμόρυθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε. και στο όνομα των νομίμων εκπροσώπων περί Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. θα εκδίδονται τα με αριθμούς 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 δικαιολογητικά.
III) Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν Α.Ε. πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών Ε.Π.Ε. τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί.
Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής.
Την ευθύνη για τη συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την έχει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.

Αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής:
Όσοι έχουν καταδικαστεί:
Για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών.
Για παράβαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας, σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε..
Για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας και
Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη πτωχευτική διαδικασία.
Και
Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες και μη υπαγόμενες σε ρύθμιση οφειλές στο Δήμο Μαρωνείας – Σαπών καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Άλλες Διατάξεις

– Το ιατρείο θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές με τη λειτουργία διατάξεις, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ακύρωση της εκμίσθωσης.
– Απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς την έγγραφη άδεια του Δήμου και η με οποιαδήποτε μορφή παραχώρηση της χρήσεως αυτού σε τρίτους.
– Απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση ή υπομίσθωση του ακινήτου.
– Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρόντος λόγου. Εάν όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή δεν αναφέρεται, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
– Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, όπως επίσης και η καθυστέρηση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία αν οφείλεται, έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης, την κήρυξη του μισθωτή ως εκπτώτου και την απομάκρυνσή του από το μίσθιο. Ο Δήμος δύναται να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί έλαττον προκύψασα διαφορά του νέου μισθώματος, από το της προτέρας δημοπρασίας
– Ο μισθωτής σε περίπτωση που η μίσθωση λυθεί από υπαιτιότητά του, υποχρεώνεται στην καταβολή και των υπολοίπων, μέχρι της κανονικής λήξης της μίσθωσης, μισθωμάτων.
– Η αναλυτική διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ περιλητπική όμοια θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος της έδρας του Δήμου στις Σάπες, καθώς και του καταστήματος της έδρας της δημοτικής ενότητας Μαρώνειας του Δήμου στη Ξυλαγανή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας.

– Το παρόν τεύχος μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου στις Σάπες – Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, (αρμόδια κα Εμιρζά Σόνια, τηλ. 25323 50106) καθώς και από το κατάστημα της έδρας της δημοτικής ενότητας Μαρώνειας, στη Ξυλαγανή (αρμόδια κα Φωτοπούλου Σουλτάνα, τηλ. 25333 50008).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

print