Διακήρυξη εκτέλεσης εργασιών : Συντήρηση και επισκευή των Οχημάτων-μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋπολ.: 73.800.00€ (με Φ.Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Συντήρηση και επισκευή των

Οχημάτων-μηχανημάτων των υπηρεσιών

του Δήμου έτους 2016

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Μαρώνειας – Σαπών

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 παρ.2 περίπτωση δ΄ και 209 παρ. 1 και 4 του Νόμου 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006) όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ 3. του άρθρου 22 του Ν. 536/2007.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα.
 3. Την υπ΄αριθμ. 12/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης διακήρυξης .
 4. Τους παρακάτω κωδικούς εξόδων στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου έτους 2016.
ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

2015

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
20.6263 25.000,00€ Καθαριότητα
25.6263 20.000,00€ Ύδρευσης
30.6263 15.000,00€ Τεχνικών Έργων (μεταφορικά μέσα)
30.6264 13.800,00€ Τεχνικών Έργων (λοιπά μηχανήματα)
ΣΥΝΟΛΟ 73.800,00€

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων- Μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών για το έτος 2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά κατά την έννοια ότι χαμηλότερη προσφορά είναι αυτή που εμφανίζει τον υψηλότερο συντελεστή Α ο οποίος υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Α= (0,3 Χ Β) + (0,7 Χ Γ)

Όπου Β είναι ο αντίστροφος αριθμός του αριθμητικού μέσου όρου της ωριαίας αποζημίωσης εργασιών για τις οποίες υπέβαλε προσφορά ο συμμετέχων

Δηλαδή Β = 1 / (αριθμητικός μέσος όρος ωριαίας αποζημίωσης)

Και Γ είναι το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής καταλόγου των ανταλλακτικών εκφρασμένο σε δεκαδικό αριθμό (π.χ. 10% = 0,1 ή 5% = 0,05)

Ισότιμες (κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ θα θεωρηθούν οι προσφορές με ίσο μέσο όρο ωριαίας αποζημίωσης και ταυτόχρονα ίσο ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών. Σε προσφορές όπου ο συντελεστής Α θα είναι ίσος θα θεωρηθεί χαμηλότερη προσφορά αυτή που θα έχει υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών.

ΑΡΘΡΟ 1 ο

Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14/03/2016 ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό κατάστημα (Παπαδήμα 2 Σάπες Ροδόπης 69300) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών 12.00π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Επίσης οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στην Διεύθυνση «Παπαδήμα 2 Σάπες Ροδόπης 69300).

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται .

Τεύχη του διαγωνισμού και πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου τηλ. 2532350106 κ. Κάλτσος Δημήτριος.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με βάση την 301/2009 Πράξη του Ελ.Συν.Τμ.7 θα είναι η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ισχύουσες Διατάξεις – Τεύχη δημοπράτησης

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από :

 • Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 • Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»
 • Εγκ. Υπ. Οικονομικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 1118148/936/0015/Εγκ. 3/92
 • Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» .
 • Την 11389/93 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185 / Β’ / 1993

ΑΡΘΡΟ 3 ο

Αντικείμενο Εργασιών

Το αντικείμενο των εργασιών είναι η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών.

Τα οχήματα – Μηχανήματα τα οποία θα συντηρηθούν και επισκευαστούν καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες αναγράφονται αναλυτικά στην μελέτη της υπηρεσίας. Η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και των ΜΕ , θα αφορά πάσης φύσης εργασίες και επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά (σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)

Το σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς βρίσκεται στο παράρτημα της αντίστοιχης μελέτης που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου .

ΑΡΘΡΟ 4 ο

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και αφορά τους παρακάτω κωδικούς εξόδων ,του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2016:  20-6263 , 25-6263 , 30-6263 και, 30-6264 .

 

ΑΡΘΡΟ 5 ο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα με μια από τις παρακάτω μορφές :

 • Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επισήμων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα.
 • Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία

προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των

επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε επίσημου δικτύου διακίνησης

ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων –μηχανημάτων αλλά να χρησιμοποιεί

ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής

δικαιολογητικά:

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης.

β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία ή κοινοπραξία.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.

Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 • δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
 • δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους και δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
 • δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
 • δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία.
 • έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 • δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από

την υπηρεσία, όποτε η επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος.

 • διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί.
 • ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και είναι τα γνήσια που προτείνει
 • Δύναται να μεταβεί άμεσα στον χώρο της πιθανής βλάβης του οχήματος προκειμένου να προσφέρει την τεχνική υποστήριξη και την άμεση αντιμετώπιση της βλάβης του οχήματος , όπου και αν βρίσκετε το όχημα αυτό.

Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

Γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε όλες τις εργασίες επισκευής και συντήρησης συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών και όχι σε μέρος των εργασιών ή μόνο για τα ανταλλακτικά . Οι προσφορές θα υποβάλλονται κατ’ ελάχιστο σε όλα τα οχήματα τουλάχιστον μίας υπηρεσίας όπως αυτά ταξινομούνται κατά υπηρεσίες στην μελέτη. Προσφορές που δεν θα πληρούν τον όρο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές.

 

ΑΡΘΡΟ 6 ο

Εγγυήσεις

6.1 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό.

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

6.2 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

δηλαδή είναι 1.476,00€.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

6.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

6.4 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

– Την ημερομηνία έκδοσης.

– Τον εκδότη.

– Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται.

– Τον αριθμό της εγγύησης.

– Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

– Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

– Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής).

– ‘Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

– ‘Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

– Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

– ‘Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 7 ο

Προσφορές

7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία, δηλαδή «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με κεφαλαία γράμματα.

γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1).

δ) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία, δηλαδή «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». με κεφαλαία γράμματα.

γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1).

δ) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.

7.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

7.3 Γίνονται δεκτές προσφορές ανά κατηγορία των ζητούμενων εργασιών και κατηγορία οχήματος.

7.4 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

7.5 Οι κατατεθειμένοι τιμοκατάλογοι μπορούν λόγω του μεγάλου όγκου τους και για μεγαλύτερη ευχρηστία να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληρότητα των κατατιθέμενων τιμοκαταλόγων από τους διαγωνιζόμενους δεδομένου ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν οτιδήποτε χρειαστεί να τιμολογηθεί από τους ανάδοχους στο μέλλον.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ο

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών

8.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,

προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

8.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.

8.4 Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 9 ο

Ενστάσεις

9.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:

Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Δημαρχιακή Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.

9.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

9.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 10 ο

Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

10.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 1, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

10.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός

του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό.

10.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν.

10.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

10.5 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού ανακοινώνοντας τες μεγαλόφωνα. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 11 ο

Κατακύρωση

11.1 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις.

11.2 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 12 ο

Τιμή Προσφοράς – Κρατήσεις

12.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ

Δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκεια της σύμβασης και θα συμπεριλαμβάνουν την αξία των ανταλλακτικών, της εργασίας και κάθε εξόδου που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός.

12.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με τις αντίστοιχες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση (χαρτόσημο ΟΓΑ,

τέλη δικαιώματα) που τυχόν θα ισχύει σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 13 ο

Τρόπος Πληρωμής

13.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

13.2 Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τον οριζόμενο από το Δήμο επίβλεψη και την σύνταξη της προσφοράς του αναδόχου για την επισκευή – συντήρηση, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλλει στον μειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο μειοδότης παραδώσει στο Δήμο το ελεγχόμενο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

ΑΡΘΡΟ 14 ο

Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15 ο

Ειδικοί Όροι

Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την προσκόμιση του οχήματος στο συνεργείο με την εντολή επιθεώρησης, όπως υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτουμένης συντηρήσεως αυτού καθώς και των απαιτουμένων ανταλλακτικών και εκτίμηση της απαιτουμένης δαπάνης. Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην υπηρεσία για έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων. Κατόπιν της έγκρισης του Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης, επισκευάζεται το αυτοκίνητο και συντάσσεται ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενομένης συντηρήσεως αυτού καθώς και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν με την τελική δαπάνη.

ΑΡΘΡΟ 17 ο

Λήψη πληροφοριών

Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών και βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 πμ έως 13:30 μμ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 ο

Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον τύπο όπως ο νόμος ορίζει. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

                                                           Σάπες  08/02/2016

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

Σταυρίδης Ιωάννης

print