Διακήρυξη Διαγωνισμού Εργου “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών”

                                                                     Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς

                                                                      και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών

                                 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                          Μελέτη: 8/2017 {ΑΔΑΜ: 17REQ006112912}

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ     Αριθμός Διακήρυξης:   5068/ 22-05-2017

Προϋπολογισμός: 32.254,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%

CPV: [37535200-9]- Εξοπλισμός παιδικής χαράς

[34928400-2]- Αστικός εξοπλισμός

[34991000-0]- Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων

[44112200-0]- Επενδύσεις δαπέδων

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών», εκτιμώμενης αξίας 32.254,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 7.740,96€), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά  για το σύνολο της προμήθειας. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου , http://dimosmaroneiassapon.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/06/2017 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δήμος Μαρώνειας Σαπών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Παπαδήμα 2

ΠΟΛΗ: Σάπες ΤΚ: 69300

Α.Φ.Μ.: 800281907 Δ.Ο.Υ.: Κομοτηνής

Τηλ: 2532350113 , 2532350122

ΦΑΞ: 2532350121

E-mail: klonidis.sapes@gmail.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

Ισχύουσες διατάξεις……………………………………………………………………………………………………. 4

Άρθρο 2…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Χρόνος, τρόπος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού…………………………………………………… 5

Άρθρο 3…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης  5

Άρθρο 4…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών……………………………………………………………………………….. 6

Άρθρο 5…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Δικαιολογητικά συμμετοχής…………………………………………………………………………………………. 7

Άρθρο 6…………………………………………………………………………………………………………………… 11

Λόγοι Αποκλεισμού – Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα………………………………………………….. 11

(Άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016)…………………………………………………………………………………. 11

Άρθρο 7 Εγγυήσεις…………………………………………………………………………………………………….. 15

Άρθρο 8…………………………………………………………………………………………………………………… 17

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών…………………………………………………………………. 17

Άρθρο 9…………………………………………………………………………………………………………………… 19

Χρόνος ισχύος των προσφορών…………………………………………………………………………………… 19

Άρθρο 10…………………………………………………………………………………………………………………. 20

Εναλλακτικές προσφορές…………………………………………………………………………………………… 20

Άρθρο 11…………………………………………………………………………………………………………………. 20

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης,……………………………………………………………….. 20

Άρθρο 12…………………………………………………………………………………………………………………. 22

Προσφερόμενη τιμή………………………………………………………………………………………………….. 22

Άρθρο 13…………………………………………………………………………………………………………………. 23

Αξιολόγηση προσφορών……………………………………………………………………………………………. 23

Άρθρο 14…………………………………………………………………………………………………………………. 24

Δικαιολογητικά κατακύρωσης…………………………………………………………………………………….. 24

Άρθρο 15…………………………………………………………………………………………………………………. 27

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού – Οψιγενείς μεταβολές – Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής              27

Άρθρο 16…………………………………………………………………………………………………………………. 28

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης……………………………………………………… 28

Άρθρο 17…………………………………………………………………………………………………………………. 29

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης…………………………………………………………………… 29

Άρθρο 18 Ποινικές ρήτρες – Έκπτωτος………………………………………………………………………….. 30

Άρθρο 19…………………………………………………………………………………………………………………. 32

Τρόπος Πληρωμής…………………………………………………………………………………………………….. 32

Άρθρο 20…………………………………………………………………………………………………………………. 33

Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Προϋποθέσεις……………………………………………………………………. 33

Άρθρο 21…………………………………………………………………………………………………………………. 35

Ματαίωση της διαδικασίας………………………………………………………………………………………… 35

Άρθρο 22…………………………………………………………………………………………………………………. 36

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Κρατήσεις………………………………………………………… 36

Άρθρο 23…………………………………………………………………………………………………………………. 36

Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο…………………………………………………………………….. 36


Άρθρο 1

Ισχύουσες διατάξεις

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

 • Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006). «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει.
 • Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Του 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 • Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας Σαπών οικονομικού έτους 2017 (Κ.Α 30-7322.002)
 • Της με αριθμό 36/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης και ανάληψης δαπάνης
 • Την υπ αριθμ 8/2017 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (με αριθμό ΑΔΑΜ: 17REQ006112912)
 • Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της Προμήθειας της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 2

Χρόνος, τρόπος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/06/2017 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.
 2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.
 3. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν –με ευθύνη του προσφέροντος- και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, στη διεύθυνση του δημαρχιακού καταστήματος.
 4. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαμβάνονται από το τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
 5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές & επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Άρθρο 3

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης

 1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, στον δικτυακό τόπο:

http://dimosmaroneiassapon.gr

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, στο δημαρχιακό κατάστημα, στην ταχυδρομική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και στα τηλ. 2532350112 & 2532350122.
 2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 3. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).
 4. Οι οικονομικοί φορείς, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση klonidis.sapes@gmail.com τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ωστόσο, όλοι ανεξαιρέτως οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν στο ως άνω e-mail δήλωση πρόθεσης συμμετοχής για τον Διαγωνισμό, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή σε όλους τυχόν συμπληρωματικών διευκρινίσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν αποστείλουν την ως άνω δήλωση, μπορούν και πάλι να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πλην όμως η Αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν έγγραφα και διευκρινίσεις των οποίων δεν έλαβαν γνώση και τα οποία δόθηκαν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να ελέγξουν το κείμενο της Διακήρυξης που θα παραλάβουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου από άποψη πληρότητας και να ελέγχουν την ιστοσελίδα του Δήμου για τυχόν διευκρινίσεις.

Άρθρο 4

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

 1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 2. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.
 3. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
 4. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014).
 5. Σύμφωνα με την παρ. 4 αρ. 92 ν. 4412/16 ορίζεται ότι τα τυχόν τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
 6. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των Υπεύθυνων Δηλώσεων που κατατίθενται στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή τους είτε σε μορφή απλού (μη επικυρωμένου) ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο, εφόσον πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δημόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και από τα νομικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠΔΔ, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν.3429/2005.
 7. Γίνονται επίσης δεκτά: α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) Τα απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς γ) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών  διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των απλών φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 8. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις.
 9. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.
 10. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση ή βεβαίωση εκπροσώπησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, εάν συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους για την κατάθεση του φακέλου της προσφοράς.
 2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥ∆) (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016, η υπ’ αριθ.158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β’) απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ)

Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 (Ν.4412/2016)για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77 (Ν.4412/2016 ),

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα µε το άρθρο 84 και

δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός Φ.Π.Α., ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) [ονομαστικοποίηση μετοχών]. (άρθρο 79 παρ.2 Ν.4412/2016).

Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016)

Σύμφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β’) απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. για την έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση το ΤΕΥ∆ ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα µε το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης (ήτοι από 07/12/2016).

Οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥ∆: Η αναθέτουσα αρχή δημιουργεί το ΤΕΥ∆ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη και το αναρτά σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου http://dimosmaroneiassapon.gr μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού.

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να εκτυπώσει το εν λόγω αρχείο από το portal του Δήμου να το επεξεργαστεί συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, και να το υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία του Μέρους ΙΙ, Μέρους ΙΙΙ και Μέρους VI.

Από το Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπληρώσουν μόνο τα εξής κριτήρια:

 • Από την ενότητα Α: Καταλληλότητα, μόνο το κριτήριο 1.
 • Από την ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, μόνο τα κριτήρια 1β και 11.
 • Από την ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, και τα 2 κριτήρια.
 • Για τα υπόλοιπα κριτήρια του Μέρους IV οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να παράσχουν πληροφορίες.
 • Το Μέρος V του ΤΕΥΔ δεν θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες.
 • Τα κριτήρια επιλογής είναι ίδια για όλα τα είδη του διαγωνισμού. Επομένως, οι συμμετέχοντες σε διαφορετικές είδη του προϋπολογισμού της μελέτης θα υποβάλλουν ένα μόνο έντυπο ΤΕΥΔ.
 1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

γ) η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες.

δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ε) έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών, αναλαμβάνει με δικά του έξοδα να μεταφέρει και να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στους χώρους που θα υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ζ) Θα αναφέρεται ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, κύριες και επικουρικές, η επιχείρηση.

η) θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση του υπό προμήθεια είδους ελεύθερου στο χώρο που θα υποδεικνύει ο Δήμος.

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
 2. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:

α) Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.

β) πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς. Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύμβασης όργανα της αναθέτουσας αρχής.

 1. Εάν ο προσφέρων είναι εταιρεία με νομική μορφή (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) πρέπει να προσκομίσει

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης και του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού και

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού.

 • Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε σχέση με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

 1. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
 2. Η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης και του ΤΕΥΔ, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι εντός του χρονικού διαστήματος από την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 3. Είναι επιθυμητό τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» να βρίσκονται με την σειρά που ζητούνται προκειμένου να διευκολύνεται το έργο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
 4. Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
 5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

 

Άρθρο 6

Λόγοι Αποκλεισμού – Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα

(Άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016)

 1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
 2. Αποκλείεται κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδειχθεί, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

β) δωροδοκία,

γ) απάτη,

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση:

α) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος ή/και

β) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016,

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το  δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφίβολο την ακεραιότητά του.

 1. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β’ της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β’ της παρ. 4.
 2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.

 1. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φoρείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος – μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
 2. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
 3. Αποκλείεται επίσης κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης που συμμετέχει αυτόνομα ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση ή Συνεταιρισμό σε παραπάνω από μία προσφορές.
 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ:

Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις παρ.2 – 6 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 7
Εγγυήσεις

(Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)

 1. Εγγύηση συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • την ημερομηνία έκδοσης,
 • τον εκδότη,
 • την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
 • τον αριθμό της εγγύησης,
 • το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
 • την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
 • τους όρους ότι:
 • η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
 • ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
 • τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
 • την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
 • την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου και
 • στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

 1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 2. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.

στ) Η μη προσκόμιση εγγυήσεως σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για τη συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης που ενάγεται εις βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις.

ζ) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. (άρθρο 72 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).

Άρθρο 8

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών

 1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
 2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο.
 3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Ο πλήρης τίτλος/επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Δήμου).

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία).

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).

στ) «να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – να ανοιχτεί μόνο από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού».

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

 1. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου, επί ποινή αποκλεισμού, ορίζονται ως εξής:

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος (ξεχωριστός φάκελος) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος (ξεχωριστός φάκελος) με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά» και

γ) Ένας (1) (υπο)φάκελος (ξεχωριστός φάκελος) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

 1. Στους (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης «Δικαιολογητικά συμμετοχής».
 2. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
 3. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού τεχνικά στοιχεία, φυλλάδια, ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο βεβαιώνει ότι τα προσφερόμενα υλικά θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται βάσει της σχετικής μελέτης. Ειδικότερα πρέπει να υποβληθούν:

α. Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος,(κατά προτίμηση με τον αναγραφόμενο αύξοντα αριθμό της τεχνικής περιγραφής) συνοδευόμενη από πιστοποιητικά CE και ISO του κατασκευαστή,  από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

     β. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου που θα αναφέρει τον κατασκευαστικό οίκο, τη χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα στον διαγωνισμό είδη, και διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO του κατασκευαστή σε ισχύ, από διαπιστευμένους οργανισμούς πιστοποίησης.

    γ. Βεβαίωση της  κατασκευάστριας εταιρείας ή επισήμου αντιπροσώπου για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την βεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση στην βεβαίωση του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Μαρώνειας Σαπών).

      δ. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη, για τα υπό προμήθεια είδη.

ε. Υπεύθυνη αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή την απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση αποκλίσεων θα γίνεται ειδική μνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων  προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης.

     στ. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου με την οποία θα δηλώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα παραδώσει στο Δήμο τα απαιτούμενα του άρθρου 6 παρ.2 α, της αριθμ. ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΑ 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β’/25-7-2014) και ισχύει.

 1. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, δείγματα για τα προκηρυχθέντα υλικά.
 2. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
 3. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Για διευκόλυνση των υποψήφιων προμηθευτών παρέχεται συνημμένα υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
 4. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
 5. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει.
 7. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής.

Άρθρο 9

Χρόνος ισχύος των προσφορών

(Άρθρα 72, 97 του Ν. 4412/2016)

 1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.
 4. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, για τους οικονομικούς φoρείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
 5. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς.

Άρθρο 10

Εναλλακτικές προσφορές

(Άρθρο 57 του Ν. 4412/2016)

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προμήθεια ειδών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά.

Άρθρο 11

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης,

(Άρθρα 127, 376 του Ν. 4412/2016)

 1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Μαρώνειας Σαπών, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Οι ενστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του Δήμου Μαρώνειας Σαπών

γ) Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, το οποίο αναφέρεται στις ενστάσεις για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

δ) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο

 1. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
 2. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται. Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών υποχρεούται να γνωστοποιήσει (με κάθε πρόσφορο μέσο) στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις.
 3. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.
 4. Οι ενστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Άρθρο 12

Προσφερόμενη τιμή

 1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά ανά είδος, καθώς και αριθμητικά για το σύνολο των ειδών, και το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το κάθε είδος.
 2. Η τιμή δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 6. Η κατακύρωση θα γίνει αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
 7. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές (άρθρο 88 του Ν.4412/16, άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) σε σχέση με τα αγαθά, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως:

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής,

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων,

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών που προτείνονται από τον προσφέροντα,

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89 τουΝ.4412/16,

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16,

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση προσφορών

 1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
 3. Η επιτροπή διαγωνισμού αποσφραγίζει πρώτα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στη συνέχεια τις τεχνικές προσφορές και τέλος στις οικονομικές προσφορές σε μία ή περισσότερες δημόσιες συνεδριάσεις, κατά την κρίση της.

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για τυχόν απόρριψη ή μη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και κατά την κρίση της επιτροπής δύναται είτε να αποσφραγιστούν στην ίδια δημόσια συνεδρίαση με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές είτε να τοποθετηθούν  σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί.

 1. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
 2. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Μέχρι και την υποβολή των απαιτούμενων «δικαιολογητικών κατακύρωσης» ο προμηθευτής, ο οποίος έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής θεωρείται «προσωρινός ανάδοχος».
 3. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

(Άρθρο 103 του Ν. 4412/2016)

 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
 2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

– οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα).

– Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.: διαχειριστές.

– Α.Ε.: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ελλείψει ποινικού μητρώου προσκομίζεται ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

 • Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο/επιμελητήριο από την οποία να προκύπτει το επάγγελμα τους. π.χ.: Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό.

 • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής θα υποβάλλονται ως εξής:

-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν.

-Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) όλων των μελών και του προσωπικού.

-Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.

-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών (και όποιος άλλος εταίρος ορίζεται από το καταστατικό πως δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του) και του προσωπικού.

– Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο (και όποιος άλλος εταίρος ορίζεται από το καταστατικό πως δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του) και για το προσωπικό που απασχολούν.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι Α.Ε. εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

 • Πιστοποιητικό (φορολογική ενημερότητα), από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, ότι είναι ενήμεροι, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
 1. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.
 2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
 3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
 4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
 5. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
 6. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας.

Άρθρο 15

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού – Οψιγενείς μεταβολές – Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής

(Άρθρο 104 του Ν. 4412/2016)

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα, μεγαλύτερη ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 30%, λόγω ενδεικτικής δαπάνης, ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

1.Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

 1. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.
 2. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72.
 3. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην προμηθευτεί ολόκληρη την ποσότητα του θα αναγράφεται στο σχετικό συμφωνητικό. Εάν όμως επιθυμεί να προμηθευτεί το σύνολο της προμήθειας, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλη την ποσότητα.

Άρθρο 16

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης

(Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016)

 1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
 2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, δηλαδή αυτά που με υπεύθυνη δήλωση δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

 1. Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ή προφορικής πρόσκλησης.
 2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 3. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, (περ. δ΄, παρ. 2 άρ. 106 Ν. 4412/2016).

Άρθρο 17

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

 1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής.
 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
 3. Η παραλαβή των ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016.
 4. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα του Δήμου Μαρωνείας Σαπών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
 5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
 6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων ειδών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
 7. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
 8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των υπό προμήθεια ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των ειδών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
 9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 10. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να μην απορροφήσει όλη την ποσότητα για το κάθε είδος. Εάν όμως επιθυμεί να την παραλάβει όλη, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την προμηθεύσει.

Άρθρο 18
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωτος

(Άρθρα 185, 203 του Ν. 4412/2016)

 1. Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών – ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν τα είδη που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

 1. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου – προμηθευτή. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
 2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην  πρόσκληση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

β) Με την ίδια διαδικασία ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν εφόσον, δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

 1. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 203 παρ.3 Ν.4412/16). Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 Ν.4412/16).

 1. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

γ) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 (άρθρο 203 παρ.4 Ν.4412/16). Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών, οι οποιεσδήποτε κυρώσεις επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Άρθρο 19

Τρόπος Πληρωμής

(άρθρο 200 του Ν.4412/2016)

 1. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο για τα είδη που έχει παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.
 2. Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται στο 100% των προσκομιζομένων τιμολογίων, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες οικονομικών του Δήμου. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
 3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το εκάστοτε εκδιδόμενο τιμολόγιο θα εξοφλείται πλήρως (100%) μετά από την οριστική παραλαβή του συνόλου του τμήματος των ειδών που παραγγέλθηκαν (άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν. 4412/2016).
 4. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.
 5. Η καταβολή της αμοιβής του προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016), συνεκτιμημένου και του χρόνου που απαιτείται για την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 6. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4,00%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

Β) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.), η οποία διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 7 της υπουργ.αποφ.5143/14).

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δεν είναι η υποχρεωτική δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Επομένως οι ανάδοχοι δεν επιβαρύνονται με έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης.

Άρθρο 20

Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

(Άρθρα 19 και 25 του Ν. 4412/2016)

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 4412/2016).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επάγγελμα σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

 1. Η Ένωση οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16)
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16)
 3. Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο. Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
 4. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 5. Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
 6. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα, από Γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση, που η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, η σχετική Απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21

Ματαίωση της διαδικασίας

(άρθρο 106 του Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή

β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016.

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον το Δήμο Μαρώνειας Σαπών στον  οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο Δήμος  μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο Δήμος ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 (ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση) ή 32 (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του Ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

Άρθρο 22

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Κρατήσεις

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Μαρώνειας Σαπών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο.
 4. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

Άρθρο 23

Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. Για την εκτέλεσης της προμήθειας εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο αστικός κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/2016).

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006.

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Σταυρίδης

print