Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου κειμένου στη θέση «Επιμελητεία» αγροκτήματος Σαπών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σάπες  26 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ                     Αριθ. Πρωτ. 13116

 

                     

                              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την εκμίσθωση  δημοτικού αγροτεμαχίου κειμένου στη θέση «Επιμελητεία» αγροκτήματος Σαπών   του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

 

                                    Ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών

΄Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης των α΄/θμιων ΟΤΑ
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων».
  3. Τις διατάξεις της περ. 1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
  4. Την αριθ. 149/2016 απόφ. του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου κειμένου στη θέση «Επιμελητεία» αγροκτήματος Σαπών του Δήμου,  του οποίου επίκειται η λήξη της  μισθωτικής σύμβασης  στις 30/11/2016
  5. Την αριθ. 68/2016 (ΑΔΑ: ΩΡ08ΩΛΧ-7ΩΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση των ως άνω αγροτεμαχίων και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την έκδοση της παρούσας

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   ότι

 

         Στις 09 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00΄ έως 11.00΄, στο δημοτικό κατάστημα Σαπών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, θα διεξαχθεί δημόσια, ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου, εκτάσεως 31 στρεμ., κειμένου στη θέση «Επιμελητεία» αγροκτήματος Σαπών.

Σε περίπτωση που η αρχική δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 16 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, ενώπιον της ίδιας επιτροπής.

            Η δημοπρασία (αρχική και τυχόν επαναληπτική), θα διεξαχθεί  με τους εξής ειδικότερους όρους:

                                                              ΄Αρθρο 1ο                            

    

Δεκτοί στην αρχική δημοπρασία της 9ης Νοεμβρίου 2016 , θα γίνονται μόνο οι κάτοικοι και δημότες της δημοτικής κοινότητας Σαπών, στην περίπτωση όμως που δεν υπάρξει πλειοδότης κατά τη διενέργειά της, στην επαναληπτική δημοπρασία της 16ης Νοεμβρίου  2016, θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών.

                                                         Άρθρο 2ο.

Οι εκτάσεις που εκμισθώνονται είναι αποκλειστικά για αγροτική χρήση.

                                                         Άρθρο 3ο.

Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στα τριάντα ευρώ (30,00 €)/στρέμμα.

                                                       Άρθρο 4ο.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια, και  λήγει τον Νοέμβριο του 20120

                                                       Άρθρο 5ο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

  • ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακ/κών και Δανείων για κατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, αναγνωρισμένων για εγγυοδοσίες, ποσού 50,00 € για κάθε διαγωνιζόμενο στη δημοπρασία, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου με ποσοστό 1/10 (10%) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε για τα τέσσερα (4) χρόνια.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας
  • Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών του ίδιου και του εγγυητή του.

                                                                 Άρθρο 6ο

Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω δημοπρασία (αρχική και τυχόν επαναληπτική) όσοι έχουν οφειλές ή όσοι έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα  αντισυμβατική συμπεριφορά προς   το  Δήμο εν γένει, όπως επίσης αποκλείονται και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτών.

                                                                 Άρθρο 7ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος  θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό, καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ΄ αυτού, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

                                                                Άρθρο 8ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή της δημοπρασίας, πριν την έναρξη της διαδικασίας και να παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

                                                               Άρθρο 9ο

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας έγκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά δικαίωμα πριν την οριστική έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Άρθρο 10ο

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να περάσει με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του. Επιπροσθέτως, όποιος κηρυχθεί έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούται τόσο ο ίδιος όσο και ο/η σύζυγος και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτού, να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δημοπρασίες που τυχόν διενεργήσει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Στην περίπτωση που κατά τον αναπλειστηριασμό επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του θα είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στο Δήμο για την κάλυψη της διαφοράς.

΄Αρθρο  11ο

Οι εγγυήσεις θα επιστραφούν στον μισθωτή μετά τη λήξη της μισθώσεως και την παράδοση του μισθίου στον εκμισθωτή Δήμο ως και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

Άρθρο 12ο

Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από τον μισθωτή  σε ετήσια βάση. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως  και τα υπόλοιπα τρία μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Σε περίπτωση δε καθυστέρησης οποιασδήποτε ετήσιας καταβολής παρά του μισθωτή, ο Δήμος δύναται να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μίσθωσης και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί έλαττον  προκύψασα διαφορά του νέου μισθώματος, από το της προτέρας δημοπρασίας.

Άρθρο 13ο.

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 14ο.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη του αγρού ή των προϊόντων από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λ.π.

Άρθρο 15ο.

Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση να φυλάει τα σύνορα των αγρών, υποχρέωση την οποία αναλαμβάνει ο τελευταίος πλειοδότης δικαίωμα του οποίου είναι να προστατεύει την παραπάνω έκταση με κάθε νόμιμο μέσο.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ενοικιαζόμενη έκταση της οποίας έχει λάβει γνώση ο πλειοδότης.

 

Άρθρο 16ο.

Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.

Άρθρο 17ο.

Περιληπτική –ταυτάριθμη της αναλυτικής- διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10)ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στις Σάπες, και της έδρας της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας, στη Ξυλαγανή.

– Το παρόν τεύχος μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου στις Σάπες – Οικονομική Υπηρεσία, (αρμόδιος κ. Κάλτσος Δημήτρης, τηλ. 25323 50122) καθώς και από το κατάστημα της έδρας της δημοτικής ενότητας Μαρώνειας, στη Ξυλαγανή (αρμόδια κα Φωτοπούλου Σουλτάνα, τηλ. 25333 50008).

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

 

 

                                                                       ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

print