ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ 10727 \28 12 2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΠΕΣ 28–12-2018
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Αριθμ.Πρωτ.10727
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 2532350110
ΓΡΑΜ. Κωφίδου Φανή

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γενική Δ/νση Εσωτερικής λειτουργίας
Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικό –Οικονομικό
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Θέμα: Αποστολή για έλεγχο της 171/2018 αποφάσεως του Δ.Σ.

Σας στέλνουμε σε ένα (1) αντίγραφο απόσπασμα του υπ’ αριθμ 15/18–12–2018 πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών που περιέχει την υπ’ αριθμ. 171/2018 απόφαση αυτού μαζί με το αποδεικτικό δημοσιεύσεώς της και παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχό της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Η απόφαση του Συμβουλίου είναι εκτελεστή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/18–12–2018 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.
Στις Σάπες και στο Συνεδριακό Κέντρο Σαπών ως αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε Τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ αριθ. 10334/13-12- 2018 γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε χωριστά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι από σύνολο 27 μελών βρεθήκανε παρόντα 15 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Τσακιράκη Φωτεινή Πρόεδρος
2. Δουδουλακάκης Πέτρος Μέλος
3. Ιμάμ Χασάν Ριτβάν Μέλος
4. Τσάτσας Χαράλαμπος Μέλος
5. Μεραχτσάκης Χρήστος Μέλος

6. Πατσάρα Κυριακή Μέλος
7. Αντωνιάδης Γεώργιος Μέλος
8. Σταυρίδης Ηλίας Μέλος
9. Μπαξεβάνης Ματθαίος Μέλος
10. Δαγλή Φικρέτ Μέλος
11. Ιωαννάκης Ηλίας Μέλος
12. Τοπάλ Μεμέτ Αλή Μέλος
13. Σιακήρ Χουσεϊν Μουσταφά Μέλος
14. Χαριτόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος
15. Μαυρίδης Μιλτιάδης Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Οσμάν Σεντάτ
2. Μαμούτ Μουσταφά Εντέρ
3. Χατζή Χουσεΐν Μεμέτ Σεμπαχετήν
4. Μεχμέτ Αλή
5. Ζαχαρής Μιχαήλ
6. Μεμέτ Γιουσούφ
7. Τριφωνίδου Μαρία
8. Γαγαλή Χαλήλ Ζαφέρ
9. Καραγκιόζ Μουσταφά
10. Κουρού Σαλή Ερντίτζ
11. Μουζαλιώτης Σωτήριος
12. Κακουλίδης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Σταυρίδης , ενώ τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η ειδική γραμματέας του Δ.Σ κ. Κωφίδου Φανή.

Αριθμ. Αποφ. 171/2018 Περίληψη

Έγκριση κανονισμού λαϊκών αγορών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

Ύστερα η κα Πρόεδρος αναφερόμενη στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
«Από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου έχει ληφθεί η υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφαση αντίγραφο της οποίας δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με την πρόσκληση του Δ.Σ. προκειμένου να έχουν εμπεριστατωμένη άποψη για το θέμα.
Με την απόφαση αυτή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου.
Το κύριο μέρος της απόφασης αυτής για τη λήψη της οποίας την εισήγηση υπέβαλε στη γραμματεία της επιτροπής ποιότητας ζωής η υπάλληλος του Δήμου κα Λουλού Διαμαντούλα του Κλάδου ΠΕ γεωπόνων έχει ως εξής:

«Σύµφωνα µε τα άρθρα 26 και 29 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α’) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ισχύουν τα εξής: «Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες και χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και για κάθε αγορά απαιτείται η έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας από τον αρµόδιο φορέα. Οι Κανονισµοί Λειτουργίας είναι εναρμονισμένοι µε τις διατάξεις του παρόντος και κοινοποιούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν.
Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλοι οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών συντάσσουν Κανονισµό Λειτουργίας και τοπογραφικό διάγραµµα για κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργεί στα διοικητικά τους όρια, στο οποίο απεικονίζονται τα όρια που αυτή καταλαµβάνει, οι θέσεις που καλύπτουν οι παραγωγοί και επαγγελµατίες µε αρίθµηση και συνακόλουθα το αντικείµενο εκµετάλλευσης κάθε πάγκου και οι κενές θέσεις. Τα εν λόγω διαγράµµατα, εκτός της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 27, τα αποστέλλουν στις Γενικές ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών.»
Σύμφωνα με την περίπτ. 17 του άρθρου 2 του Ν.4497/17: «Φορέας λειτουργίας: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά.»
Επιπλέον σύµφωνα µε το Άρθρο 31 ‘‘Κανονισµός Λειτουργίας’’ του ιδίου νόµου ισχύουν: Για την οµαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών κάθε φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισµό λειτουργίας λαϊκών αγορών», που δηµοσιοποιείται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου και της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαµβάνονται τα εξής:
α. Η οριοθέτηση και η διαγράµµιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράµµιση και η αρίθµηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδροµοι µεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετηµένες κατά τρόπο, ώστε να µην παρεµποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να µην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς. Το µήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, το οποίο είναι ίσο κατά κατηγορία πωλούµενων ειδών (Α΄ έως Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17), δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα έξι (6) µέτρα. Ωστόσο, αν οι Επιτροπές του άρθρου 28 υποβάλουν στο φορέα λειτουργίας πλήρως αιτιολογημένη πρόταση για περαιτέρω ανάπτυξη των πάγκων έως οκτώ (8) µέτρα ανά κατηγορία πωλούμενων ειδών και για συγκεκριµένες λαϊκές αγορές, στις οποίες υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου, ο φορέας λειτουργίας µπορεί να συµπεριλάβει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισµό Λειτουργίας. Σε περίπτωση µη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο.
β. Οι ηµέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ειδικότερα, καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, οι ώρες διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές, η φόρτωση και εκφόρτωση αυτών και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
γ. Η υποχρέωση των πωλητών να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιµοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήµου στο έργο της. Η καθαριότητα του χώρου συνίσταται στην άµεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιµο του πάγου, που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση των αλιευµάτων. Ο καθαρισµός των ψαριών επιτρέπεται, µόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 852/2004 και λαµβάνουν κάθε µέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείµµατα από τον καθαρισµό των αλιευµάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, αποµακρύνονται από τη λαϊκή αγορά µε ευθύνη και µέριµνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα µε το χαρακτήρα τους. Σε καµία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των οµβρίων υδάτων.
δ. Η µορφή των εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώµατος διαφορετικού, ανάλογα µε την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε µορφής διαφήµιση επί των εκθετηρίων.
ε. Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εµφανές για τον καταναλωτή σηµείο πινακίδα χρώµατος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 µ., στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και µε πεζά ευανάγνωστα γράµµατα λευκού χρώµατος το ονοµατεπώνυµό του, ο αριθµός αδείας, ο αριθµός µητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νοµός, που βρίσκεται η αγροτική εκµετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει. Οι επαγγελµατίες πωλητές αναρτούν σε εµφανές για τον καταναλωτή σηµείο πινακίδα χρώµατος µπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 µ., στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και µε πεζά ευανάγνωστα γράµµατα λευκού χρώµατος το ονοµατεπώνυµο, ο αριθµός αδείας και ο αριθµός µητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα.
στ. Η υποχρέωση ευπρεπούς και κόσµιας συµπεριφοράς των πωλητών και διευκόλυνσης των ελεγκτικών οργάνων κατά τον έλεγχο.
ζ. Τα καθήκοντα των εποπτών. Ειδικότερα, οι επόπτες ελέγχουν τις προσκοµιζόµενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου ∆ιακινούµενων Ποσοτήτων, τους προσερχόµενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενηµερώνουν την αρµόδια υπηρεσία για τα κενά και συµβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισµού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόµου, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
η. Η επιβολή κυρώσεων από τους φορείς λειτουργίας σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεών του. Οι κυρώσεις µπορεί να είναι: αα) η απλή σύσταση σε συµµόρφωση, ββ) η επιβολή χρηµατικού προστίµου έως και 1.000 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας µέχρι ένα (1) µήνα. Με σύµφωνη γνώµη των επιτροπών του άρθρου 28 καθορίζονται οι κυρώσεις που αφορούν παραβάσεις του Κανονισµού Λειτουργίας. Οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε περίπτωση που ο φορέας παραπέµψει το θέµα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι Επιτροπές µπορούν να εισηγούνται στο φορέα λειτουργίας την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισµού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της µε κάθε νόµιµο τρόπο. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 δεν είναι αντικείµενο του Κανονισµού Λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπάρχει ανάγκη εναρμόνισης του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών με τον νεοψηφισθέντα νόμο περί υπαιθρίου εμπορίου.

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης…»

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, εναρμονισμένου με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’), όπως παρατίθεται παρακάτω (ακολουθεί το συνταχθέν σχέδιο του εν λόγω κανονισμού)».
Στη συνέχεια η κα πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη του την υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία αυτή εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και αφού έλαβε υπόψη του τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, προς έγκριση και έκδοση κανονιστικής απόφασης, το κάτωθι Σχέδιο νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Μαρωνείας – Σαπών:

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ
1. «Υπαίθριο εµπόριο»: η εµπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωµένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εµπόριο.
2. «Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, µετακινούµενη, οργανωµένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και µεταποιηµένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελµατίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιοµηχανικών ειδών.
3. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
4. «Μεταποίηση»: η ενέργεια µε την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συµπεριλαµβανοµένης της θερµικής επεξεργασίας, του καπνίσµατος, του αλατίσµατος, της ωρίµανσης, της αποξήρανσης, του µαριναρίσµατος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασµού αυτών των µεθόδων.
5. «Μεταποιηµένα προϊόντα»: τα τρόφιµα που προέρχονται από τη µεταποίηση µη µεταποιηµένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
6. «Επαγγελµατίας πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
7. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
8. «Οικοτεχνία»: η µικρής κλίµακας µεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραµµένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),όπως ισχύει.
9. «Κινητές καντίνες»: οχήµατα, αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα, διασκευασµένα σε κινητά καταστήµατα, τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις µαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
10. «Κατανοµή – τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών αγορών µε πωλητές, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.
11. «Απόδοση θέσης»: η διαδικασία απόδοσης συγκεκριµένης, οριοθετηµένης και αριθµηµένης θέσης σε δικαιούχο πωλητή µίας συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς.
12. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρµόδιος για την οργάνωση και την εύρυθµη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωµένης αγοράς και που επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρµόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωµένες αγορές, αρµόδιος φορέας ορίζεται ο δήµος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά.
13. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων, όπως ποπ κορν, µαλλί της γριάς, λουκουµάδες και κάστανα που σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.
N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Κάθε άλλη νοµοθεσία, εθνική ή ενωσιακή η οποία ρυθµίζει ειδικότερα συναφή θέµατα.

Άρθρο 1°
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στο Δήμο Μαρωνείας – Σαπών λειτουργούν οι παρακάτω λαϊκές αγορές:

1. Η λαϊκή αγορά του οικισμού Σαπών, Δημοτικής Κοινότητας Σαπών, Δήμου Μαρωνείας-Σαπών η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί στην οδό Μαρινάκη και τμήμα της οδού Ανατολικής Θράκης, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, κάθε Παρασκευή.

2. Η λαϊκή αγορά του οικισμού Ξυλαγανής, Τοπικής Κοινότητας Ξυλαγανής, Δήμου Μαρωνείας-Σαπών η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί στις οδούς Βύρωνος, Ζυμβρακάκη, Άγγελου Σικελιανού και σε τμήμα της οδού Δημοκρατίας σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, κάθε Τρίτη.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) επιτρέπεται η µεταφορά αυτής µε τη σύµφωνη γνώµη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήµου σε άλλη εργάσιµη ηµέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών ως εξής :
α. Για τη χειμερινή περίοδο από 7.00΄π.μ. μέχρι 2.00΄μ.μ.
β. Για την θερινή περίοδο από 6.30΄π.μ. μέχρι 2.00΄μ.μ.
Κατ’ εξαίρεση τη Μεγ. Παρασκευή (αν και επίσημη αργία αλλά όχι για τον εμπορικό κόσμο) επιτρέπεται η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς μετά τις 12:00 το μεσημέρι και μέχρι τις 3.00΄μ.μ.
Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς .
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.
Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.

Άρθρο 2°
∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί ή οι επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών καθορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόµο περί υπαιθρίου εµπορίου.

Άρθρο 3°
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές 1. του οικισμού Σαπών, 2. του οικισμού Ξυλαγανής του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών έχουν: Παραγωγοί πρωτογενών και µεταποιηµένων προϊόντων οικοτεχνίας, Συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών καθώς και επαγγελµατίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιοµηχανικών ειδών.

Άρθρο 4°
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α. Στους χώρους που λειτουργούν οι ανωτέρω λαϊκές αγορές υπάρχει διαγράμμιση και αρίθµηση των διατιθέµενων θέσεων. Οι θέσεις έχουν διαγραμμιστεί προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές όπως επίσης και οι διάδροµοι µεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών οριοθετούνται κατά τρόπο, ώστε να µην παρεµποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστηµάτων ή των πάρκιγκ τους, να µην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς. Η ευθύνη για την εκπόνηση του τοπογραφικού διαγράμματος, την σχεδίαση, αρίθμηση και την διαγράμμιση των θέσεων των δύο λαϊκών αγορών καθώς και η συντήρηση αυτής της διαγράμμισης για την διατήρησή της σε αρίστη από άποψης εμφάνισης κατάσταση, εμπίπτει στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Ο σχεδιασµός και η διαδικασία της διαγράμμισης πρέπει να διασφαλίζει την οµαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχηµάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την οµαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξοµείωση των µέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετηµένων θέσεων, η επέκταση σε όµορες κενές θέσεις, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο µε το οποίο έγινε η µεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους. Κατ’ εξαίρεση και εφ’ όσον υπάρχουν ειδικά διασκευασμένα οχήματα επιτρέπεται η απ’ ευθείας διακίνηση βιοµηχανικών προϊόντων ή µεταποιηµένων τροφίµων απευθείας από το όχηµα, το οποίο πρέπει να µην υπερβαίνει τις διαστάσεις των καθορισμένων θέσεων. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον επιτρέπεται από τη χωροταξία του χώρου µπορεί να χρησιµοποιείται µεγαλύτερο όχηµα όχι όµως, άνω των 8 µέτρων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασµένα οχήµατα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Β΄ 2840).
Η τοποθέτηση των εµπορευµάτων τους επιτρέπεται µόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, Επιτρέπεται επιπλέον το κρέµασµα των εµπορευµάτων (είδη ρουχισµού, υπόδησης και υφασµάτων) κατακόρυφα, µπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν εφ΄ όσον γίνεται µέσα στα παραχωρηµένα-διαγραµµισµένα όρια των θέσεων και δεν δημιουργούνται περαιτέρω ζητήµατα ασφάλειας των ιδίων καθώς και των εξυπηρετούµενων πελατών. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραµµίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εµπορεύµατά τους.
Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαµβάνουν αποκλειστικά και µόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρµόδια αρχή και να µην εµποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστηµάτων καθώς επίσης και των πεζοδροµίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δηµιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης ή αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Κατά τις ηµέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εµπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα µέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών(επαγγελµατικών και παραγωγικών).
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόµους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη µέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών µετά τη λειτουργία της. Στους µη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται ∆ηµοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδροµίου.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φωτιάς για καύση απορριμμάτων, θέρμανση και όποια άλλη χρήση, καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ στο χώρο της λαϊκής αγοράς.

Άρθρο 5°
ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Οι λαϊκές αγορές του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών ανάλογα µε τη φύση των πωλούµενων προϊόντων, χωρίζονται στους εξής τοµείς:
α. Τοµέας ∆ιατροφικών Προϊόντων.
β. Τοµέας Βιοµηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς.

2. Για την κατανοµή και την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόµων. Το ίδιο ισχύει και για τη βελτίωση θέσης εντός συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς, την αµοιβαία αλλαγή θέσης ή την αλλαγή λαϊκής αγοράς αρκεί να µη διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούµενα είδη.

3. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά µόνο σε σηµεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τοµέα για κάθε πωλητή.

4. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκµίσθωση των θέσεων που κατέχουν.

5. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του ∆ήµου η καθαριότητα (πλύσιµο κλπ) της λαϊκής αγοράς.

6. Η κάθε θέση και στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών είναι μήκους 2 μέτρων

Άρθρο 6°
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
1. Οι παραγωγοί πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη, σε εµφανές για τον καταναλωτή σηµείο, πινακίδα χρώµατος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 µ., στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και µε πεζά ευανάγνωστα γράµµατα λευκού χρώµατος το ονοµατεπώνυµό του, ο αριθµός αδείας, ο αριθµός µητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νοµός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.
Οι επαγγελµατίες πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη, σε εµφανές για τον καταναλωτή σηµείο πινακίδα χρώµατος µπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 µ., στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και µε πεζά ευανάγνωστα γράµµατα λευκού χρώµατος το ονοµατεπώνυµο, ο αριθµός αδείας και ο αριθµός µητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα.
Επιπλέον οι πωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν σε εµφανές σηµείο πινακίδα µε την τιµή πώλησης των προϊόντων τους.
2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
3. Τα διατιθέµενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, στις διατάξεις της κείµενης Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, στους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις.
4. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρµοστη συµπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εµπορευµάτων κ.τ.λ). Οι πωλητές έχουν την υποχρέωση ευπρεπούς και κόσµιας συµπεριφοράς αλλά και διευκόλυνσης των ελεγκτικών οργάνων κατά τον έλεγχο.
5. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζηµιών στις κατοικίες της περιοχής µετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου τους καθώς και την συγκέντρωση των απορριµµάτων που έχει δηµιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του ∆ήµου. Η καθαριότητα του χώρου συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων.
6. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους οι οποίοι και υποχρεούνται να συλλέγουν τα απορρίµµατα µε επιµέλεια και να αποµακρύνουν τα νερά από το λιώσιµο του πάγου που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών. Ο καθαρισµός των ψαριών επιτρέπεται, µόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 852/2004 και λαµβάνουν κάθε µέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείµµατα από τον καθαρισµό των αλιευµάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, αποµακρύνονται από τη λαϊκή αγορά µε ευθύνη και µέριµνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα µε το χαρακτήρα τους. Σε καµία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των οµβρίων υδάτων.
7. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και µέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.
8. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να µεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου µετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο µέχρι τις 3.00΄΄µ.µ., απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών.
9. Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθµεύουν υποχρεωτικά εντός ειδικού χώρου οι δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους µε τη φροντίδα των αρµόδιων υπαλλήλων.
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:
• Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
• Να µην καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύµφωνα µε την άδεια τους.
• Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
• Να µην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
• Να προβαίνουν στην αποµάκρυνση των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό της λαϊκής αγοράς συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και, παρά τις συστάσεις από τους αρμοδίους του Δήμου, επανειλημμένης μη συμμόρφωσης στις ανωτέρω υποχρεώσεις, ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά, ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας δραστηριοποίησης στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά
• Να µην παρακωλύουν, µε κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
• Να αποµακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί µέσα στο προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του νοµίµου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις.

Άρθρο 7°
ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:

(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,
(γ) οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου Μαρωνείας – Σαπών,
(δ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,
(ε) η Ελληνική Αστυνοµία,
(στ) οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
(ζ) η Ειδική Γραμματεία του Σώµατος ∆ίωξης Οικονομικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ).
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (δ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 8°
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά ημέρα, είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε στο ταμείο του φορέα λειτουργίας.
Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Δήμου, της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών. Η παραπάνω πρόταση πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη σε κοστολογική βάση και συσχετισμένη με την ανταποδοτική λειτουργία που επιτελείται από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, όπως καθαριότητα, διαγράμμιση, συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, διοικητικό κόστος.
Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος.
Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ως εξής:
α. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα:
αα) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και
ββ) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά μήνα και αφορά τα αναλογούντα ημερήσια τέλη κατά το μήνα αυτό. Το ύψος του ανά μήνα ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 80% του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό των ημερών, που με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι παραγωγοί πωλητές να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα.
β. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με:
αα) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και
ββ) με τα μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
Καταρτίζεται ετήσιος βεβαιωτικός κατάλογος στη βάση του αριθμού των ημερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τη σχετική άδεια (παραγωγού ή επαγγελματία) που διαθέτουν.

Άρθρο 9°
ΕΠΟΠΤΕΣ
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών τον οποίο ορίζει ο ∆ήµαρχος, ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία της. Ο υπάλληλος αυτός ορίζεται για θητεία έξι (6) µηνών και µετά τη λήξη της θητείας του αντικαθίσταται από άλλον. Για τη διευθέτηση θεµάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ο εν λόγω υπάλληλος συνεργάζεται µε έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των επαγγελµατιών πωλητών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωµατεία. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι αυτοί (οι επόπτες) ελέγχουν τις προσκοµιζόµενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου ∆ιακινούµενων Ποσοτήτων, τους προσερχόµενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενηµερώνουν την αρµόδια υπηρεσία για τα κενά και συµβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισµού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόµου, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύµφωνα µε τα οριζόμενα στον ισχύοντα νόµο.

Άρθρο 10°
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.Η επιβολή κυρώσεων για οποιαδήποτε παράβαση της εκάστοτε νοµοθεσίας περί υπαιθρίου εµπορίου ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόµου που αφορά την παραγωγή, την εµπορία, την διακίνηση ή την διάθεση προϊόντων καθορίζονται στους σχετικούς νόµους.
2.Η επιβολή κυρώσεων από το ∆ήµο Μαρωνείας – Σαπών σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του κανονισµού λειτουργίας µπορεί να είναι ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης:
αα) η απλή σύσταση σε συµµόρφωση,
ββ) η επιβολή χρηµατικού προστίµου έως και 1.000 ευρώ και
γγ) η ανάκληση της άδειας µέχρι ένα (1) µήνα.
Για το είδος των κυρώσεων ζητείται σύµφωνη γνώµη των επιτροπών του άρθρου 28. Οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ήµου είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε περίπτωση που ο ∆ήµος παραπέµψει το θέµα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι Επιτροπές µπορούν να εισηγούνται στο ∆ήµο την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισµού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της µε κάθε νόµιµο τρόπο.

Άρθρο 11°
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο κανονισµός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης µε αυτόν διάταξης. Η ισχύς του κανονισµού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους (πωλητές του ∆ήµου) και αρχίζει µε την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συμβούλιο.
Η υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συνοδεύει την παρούσα απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής
Η παρούσα ως κανονιστική απόφαση να δημοσιευθεί κατά τα επιτασσόμενα του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 περί κανονιστικών αποφάσεων.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 171/2018
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως παρακάτω :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τα Μέλη
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακολουθούν 14 υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Σήμερα την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους Δύο Χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) η υπογεγραμμένη Κωφίδου Φανή υπάλληλος του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών τοιχοκόλλησα στον καθορισμένο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον από 20-12–2018 πίνακα του Δημάρχου Μαρωνείας-Σαπών στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που έχουν συζητηθεί και οι αποφάσεις που έχουν παρθεί κατά την Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 18-12–2018 .
Το παρόν αποδεικτικό συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η Ενεργήσασα την τοιχοκόλληση.

print