ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 35/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 35/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών με την υπ’ αριθμ. 87/2015 απόφασή του τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διαμορφώνει τα υπ’ αριθμ. 15 και 17 άρθρα του Κανονισμού ύδρευσης ως εξής:
Άρθρο 15
Τέλη Ύδρευσης
Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν: α) τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και β) τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.
Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου11 του Ν.Δ. 318/69 και των άρθρων 3& 4του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.
Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται ανά έτος πλήν των εργοστασίων της περιοχής ΒΙΟΠΑ του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών στα οποία η καταμέτρηση της κατανάλωσης ύδρευσης γίνεται ανά τρίμηνο
Τυχόν αιτήσεις επαναμέτρησης θα γίνονται δεκτές μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία βεβαίωσης.
Η χρέωση των καταναλωτών μπορεί να γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 923/77.
Το ελληνικό δημόσιο, οι ιεροί ναοί και τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται από τα τέλη ύδρευσης.
Άρθρο 17
Ανώτατα όρια κατανάλωσης
Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού είναι κλιμακωτή και καθορίζεται ως εξής:
Από 0 έως 50 κυβικά …………0,50.€…………………………. .το κυβικό
Από 50 έως 100 κυβικά ………0,55.. €…………………………….το κυβικό
Από 100 έως 200 κυβικά ……..0,60… €…………………………..το κυβικό
Από 200 έως 300 κυβικά ………0,65…. €…………………………το κυβικό
Από 300 έως 500 κυβικά ……….0,75… €…………………………το κυβικό
Από 500 κυβικά και πάνω……….0,90.. €………………………….το κυβικό.
Από 1000 κυβικά και πάνω ……..1,00.. €………………………..το κυβικό.

Στα εργοστάσια της περιοχής ΒΙΟΠΑ του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών αλλά και στις κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες δεν υδρεύονται από το δίκτυο ύδρευσης (μη πόσιμο νερό) δεν θα υπάρχει κλιμακωτή αύξηση και η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού καθορίζεται στα 0,50 € το κυβικό.
Η τιμή μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print