ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών με την υπ’ αριθμ. 68/2015 απόφασή του
Α. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την επιβολή δικαιώματος κανονικής χρήσης (μισθωτικής αξίας) Δημοτικών Κτημάτων και ορίζει για το έτος 2015 και εφεξής –μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεως της παρούσας με άλλη σχετική απόφαση του Δ.Σ.-, σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των κτημάτων των οποίων ο δήμος έχει την κυριότητα ή την κατοχή, ετήσιο τέλος χρήσης αυτών για μεν τους αρδευόμενους αγρούς (ποτιστικά) 50,00 € το στρέμμα για δε τους μη έχοντας δυνατότητα να αρδευθούν αγρούς (ξηρικά) 30,00 το στρέμμα
Β.ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΙ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ «Επιτροπής διαπίστωσης αυθαίρετης χρήσης δημοτικών κτημάτων» για το έτος 2015 και μέχρι το πέρας της δημοτικής περιόδου τους Δημοτικούς Συμβούλους κκ. Αντωνιάδη Γεώργιο και Μεραχτσάκη Χρήστο ως τακτικά μέλη με αναπληρωματικά αντιστοίχως τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Τσακιράκη Φωτεινή και Ζαχαρή Μιχαήλ και τρίτο μέλος της Επιτροπής τον υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κοτζαμπάση Δήμο με αναπληρωτή του τον υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Ζερβούλη Γρηγόρη (ειδικότητας αμφοτέρων ΠΕ Τοπογράφων μηχανικών) . Εργο της Επιτροπής θα είναι ο έλεγχος των στο κεφ. Γ του διατακτικού της παρούσης δηλώσεων χρήσης δημοτικών κτημάτων, καθώς και η αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας διενέργεια αυτοψίας για την διαπίστωση ή μη αυθαιρέτου χρήσεως των δημοτικών κτημάτων, συντάσσοντας προς τούτο σχετική έκθεση.
Γ. ΟΡΙΖΕΙ ότι οι ποιούντες χρήση δημοτικών (κατά κυριότητα ή κατοχή) κτημάτων, κανονική ή αυθαίρετη, κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων – προσκλήσεων του κ. Δημάρχου θα υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την δημοσίευση της παρούσας κατά τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, στις υπηρεσίες του δήμου, δήλωση για το είδος και την έκταση της χρήσης του δημοτικού κτήματος, προκειμένου να υπολογισθεί το αναλογούν τέλος ή πρόστιμο και να συνταχθεί ο οικείος βεβαιωτικός κατάλογος έτους 2015.
Δ. ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον κ. Δήμαρχο την υποχρέωση, σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης χρήσης δημοτικών κοινόχρηστων κτημάτων, να ενεργήσει -πέραν της επιβολής προστίμου- και τα επιτασσόμενα του άρθρου 1 του Ν.Δ. 31/1968 όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρο 62 του Ν. 1416/84 και μεταγενέστερα με το άρθρο 4 & 6 του Ν. 2307/95, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 και αυτές του άρθρου 2 του α.ν. 263/1968, που αφορούν την έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print