ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ 61.17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                  ΣΑΠΕΣ 04 –05-2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ                                                           Αριθμ.Πρωτ.4233

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110

ΓΡΑΜ. Κωφίδου  Φανή 

 

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Μακεδονίας-Θράκης

Γενική Δ/νση Εσωτερικής λειτουργίας

Δ/νση Διοίκησης

Τμήμα Διοικητικό –Οικονομικό

69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Θέμα: Αποστολή για έλεγχο της 61/2017 αποφάσεως του Δ.Σ.

Σας στέλνουμε σε ένα (1) αντίγραφο απόσπασμα του υπ’ αριθμ 5/25–04– 2017 πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών που περιέχει την υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφαση αυτού μαζί με το αποδεικτικό δημοσιεύσεώς της και παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχό της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

                                                                            ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

                                                                                                                              

                                                            

                                                                                                                                     

                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Η απόφαση του Συμβουλίου είναι εκτελεστή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5/25–04 – 2017 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Στις Σάπες και στο Συνεδριακό Κέντρο Σαπών ως αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας -Σαπών σήμερα την εικοστή Πέμπτη (25η) του μηνός Απριλίου   του έτους Δύο χιλιάδες δέκα επτά(2017) ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε Τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ αριθ. 3856/20 -04- 2017 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε χωριστά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67     του  Ν. 3852/ 2010  και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι από σύνολο 27 μελών βρεθήκανε παρόντα 18

ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 


 1.    Τσακιράκη Φωτεινή            Πρόεδρος
 2.    Μεραχτσάκης Χρήστος            Μέλος
 3.    Ιμάμ Χασάν Ριτβάν                 Μέλος
 1.    Τσάτσας Χαράλαμπος              Μέλος
 2. Δουδουλακάκης Πέτρος            Μέλος
 3.     Οσμάν Σεντάτ                          Μέλος
 4.   Πατσάρα Κυριακή                     Μέλος
 5.     Αντωνιάδης Γεώργιος               Μέλος

9 . Ζαχαρής Μιχαήλ                       Μέλος

 1.     Σταυρίδης Ηλίας                      Μέλος
 2.     Μπαξεβάνης Ματθαίος               Μέλος
 3. Μαμούτ Μουσταφά Εντέρ         Μέλος
 4.   Ιωαννάκης Ηλίας                       Μέλος
 5. Τοπάλ Μεμέτ Αλή   Μέλος
 6. Τριφωνίδου Μαρία Μέλος
 7. Σιακήρ Χουσεϊν Μουσταφά      Μέλος
 8. Χαριτόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος
 9. Μουζαλιώτης Σωτήριος        Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

   

1.Μεχμέτ Αλή

2.Μεμέτ Γιουσούφ

3.Δαγλή Φικρέτ

4.Χατζή Χουσεϊν Μεμέτ Σεμπαχετήν

5.Γαγαλή Χαλήλ Ζαφέρ

6.Καραγκιόζ Μουσταφά

7.Κουρού Σαλή Ερντίντς

8.Μαυρίδης Μιλτιάδης

9.Κακουλίδης Μιχαήλ

Στη  συνεδρίαση ήταν  παρόντες  ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Σταυρίδης ,  ο πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Αμαράντων κος Δεδέ Χασάν Τανέρ  καθώς και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ιμέρου κος Γκουτουσίδης Αθανάσιος     οι οποίοι κλήθηκαν  νόμιμα    ενώ τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η ειδική γραμματέας του Δ.Σ κ. Κωφίδου Φανή.

Αριθμ. Αποφ.  61/2017                                                        Περίληψη

Εκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων

Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Υστερα  η κα  πρόεδρος   εισηγείται  το  8ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  λέγοντας:

«Εχει  ληφθεί  από την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου μας  για το παραπάνω θέμα   η  υπ’  αριθμ. 3/2017 απόφαση   αντίγραφο  της  οποίας   έχει  δοθεί μαζί με  την πρόσκληση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  όλα  τα  μέλη του  Δημοτικού  Συμβουλίου προκειμένου  αυτά να έχουν σαφή και εμπεριστατωμένη άποψη  για   το θέμα.

Το κύριο μέρος  της  παραπάνω απόφασης  η οποία  λήφθηκε κατόπιν εισηγήσεως  που υποβλήθηκε στη  γραμματεία  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της προϊσταμένης Δ/νσης των υπηρεσιών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών κας  Σισχάκη Μαρίας του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού  έχει ως  εξής:

«Για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος κάλεσε να αναγνωσθεί η εισήγηση που υπέβαλε στη γραμματεία της Ε.Π.Ζ., η προϊσταμένη διεύθυνσης των υπηρεσιών του Δήμου, κα Σισχάκη Μαρία, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, το κύριο σώμα της οποίας έχει ως εξής:

«Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων περιήλθε από τις Νομαρχίες στους Δήμους.

Στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 74894/30-12-2010 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ).

Σύμφωνα με την περίπτ.1 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), από την έναρξη ισχύος του Ν.4093/12 οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) (περί κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων) εφαρμόζονται και για την παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ν. 1044/71, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ν.π.δ.δ.

Τα θέματα χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και διαχείρισης αυτών ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις  της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).

Με την παρ. 13 της υποπαραγράφου ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093 / 2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Β’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 93 Α’) καταργήθηκε η αριθμ. Φ.443.531 / 24 / 300030 / 1969 (Φ.Ε.Κ. 588 Β’) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» και πλέον οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων των περιπτέρων, καθορίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες (παρ. 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093 / 2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Β’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 93 Α’).

Η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄). Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια  με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους. Την έκδοση αυτών εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια μιας τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαμορφώνει εισήγηση μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.

Προκειμένου να καθοριστούν οι προδιαγραφές και οι κανόνες λειτουργίας των περιπτέρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας, απαιτείται η έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης, με άλλα λόγια η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου μας.

Κατόπιν συνεργασίας με τους Προϊσταμένους της Τεχνικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, σας καταθέτουμε σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Μαρωνείας – Σαπών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αναγράφονται στο άρθρο 2 του σχεδίου του Κανονισμού) και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά και εισηγηθείτε περαιτέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το προτεινόμενο σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Μαρωνείας – Σαπών έχει ως παρακάτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Άρθρο 1: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι:

 • Ο καθορισµός των προδιαγραφών και των κανόνων λειτουργίας των περιπτέρων που ανήκουν στην εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών .
 • Ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων εκ µέρους των περιπτερούχων του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών
 • Η προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, µε έµφαση στις κεντρικές αρτηρίες και τα κεντρικά σηµεία της πόλης της Μαρωνείας  – Σαπών.
 • Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήµου Μαρωνείας – Σαπών.
 • Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) αλλά και των οχηµάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

Άρθρο 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών Κανονισµός στηρίζεται στις εξής διατάξεις:

 • Στο Ν. 3463/2006, άρθ. 79 «Κανονιστικές αποφάσεις».
 • Στο Ν. 3852/2010, άρθ. 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».
 • Στο Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις».
 • Στο Β. Δ. 24-9/20-10- 1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 Ν. 1416/84, του άρθρου 26 Ν. 1828/89 και του άρθρου 16 Ν. 3254/04.
 • Στο Ν∆ 1044/71 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 “περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέµου Οπλιτών και Θυµάτων Πολέµου” κυρωθέντος δια του Ν. 1487/50, ως ούτος ισχύει νυν».
 • Στο Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» άρθρα 34,47 & 48
 • Στο άρθρο 2 παρ.2α του Ν.3919/2011 (ΥΕΑ Φ. 900/13/158602/Σ. 797/05.09.2012).
 • Στην αριθµ. 5/ Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/21.05.2013 εγκ. Υπ. Υγείας.
 • Στο Ν. 4093/2012 Άρθρο πρώτο – ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2. «Ρυθµίσεις για τη παραχώρηση χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγµατος» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).
 • Στην Εγκύκλιο με αριθμ. 38/23463/06.06.2014, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν. 4257/2014.
 • Στο με αριθμ. 42461/11.12.2014 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ερωτήματα σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014».
 • Στην παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 • Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 970 και 971).
 • Στον ΟΕΥ του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών.

 Άρθρο 3: ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 • Κοινόχρηστα, είναι τα πράγµατα, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο ∆ήµο. Ενώ τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής, σύµφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα «σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόµου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα, εφ’ όσον µε τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
 • Τέλος, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο φορολογούµενος από τη χρήση του παραχωρούµενου χώρου.
 • Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.
 • Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης, µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά, είτε για το µέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιµωρία αδικήµατος αλλά στην συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος κανονισµού.
 • Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την άδεια του ∆ηµάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

Άρθρο 4:  ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

 • Εκτός του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, καµιά άλλη αρχή δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων, που ανήκουν στο ∆ήµο ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν, για εκµετάλλευση, γενικότερα και ειδικότερα για εκμετάλλευση περιπτέρου.
 • Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες:

Α) Το Τμήμα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, δια του υπαλλήλου του Δήμου, στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα, εφαρµόζει την ισχύουσα νοµοθεσία για την χορήγηση και την διαχείριση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων.

Β) Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρµόδιο για την χορήγηση των αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου εφόσον εισπράξει τα αναλογούντα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού και για την επιβολή και είσπραξη προστίµων – που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις Δηµοτικού Συµβουλίου εφαρµόζοντας τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.

Γ) Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίνει το τοπογραφικό διαγράµµα κάτοψης του  παραχωρούµενου χώρου, ελέγχει την διαγράµµισή του και το αν εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα σχέδια.

∆) Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε φορολογική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού του Κανονισµού και παραπέµπουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντος Κανονισµού.

Άρθρο 5:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ – ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Μέγιστο µήκος του περιπτέρου 2,00µ. και µέγιστο πλάτος 2,00µ. Μέγιστη επιφάνεια οικίσκου 4,00 τ.µ. Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου µέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τοµή του περιπτέρου.
 2. Μέγιστο ύψος του περιπτέρου: µπορεί να φθάνει τα 2,70 µ., δηλαδή εκ του διαμορφωμένου πεζοδρομίου 2,40 μ. + 0,30 μ. (ύψος κωνικής στέγης)
 3. Υλικό κατασκευής: Όλες οι κατασκευές οφείλουν να είναι λυόμενες, ενώ απαγορεύεται ρητά η κατασκευή εκ σκυροδέματος και πλινθοδομής, εξαιρουμένης τυχόν κατασκευής βάσης. Ο σκελετός του κουβουκλίου θα είναι μεταλλικός ή ξύλινος. Τα στοιχεία πλήρωσης αυτού θα είναι πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα ή συνθετικά ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.
 4. Θυρίδες συναλλαγών: Στις εµπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται μέχρι τρεις συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές µε το κοινό, πίσω δε από την κεντρική θυρίδα κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.
 5. Ραφές: Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν απαγορεύονται απολύτως.
 6. Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας) από ύφασµα ή πλαστικό χρώµατος λευκού ή µπεζ µε στήριξη µόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα η οποία να προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50 µ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 µ. εσώτερα του άκρου του πεζοδροµίου.
 7. ∆ιαφήµιση: Στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων φωτεινών ή µη, σε πλαίσιο ύψους 0,40m από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπόµενων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου. Επί των κινητών προστεγασµάτων (τεντών), χρώµατος µπεζ ή λευκού, επιτρέπεται η εκτύπωση διαφηµιστικού µηνύµατος , µέγιστης νοητής διάστασης 0,75m. (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,8m (οριζόντια διάσταση), το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχοµένου ή σε απόλυτη συνάφεια µε αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η διαφήµιση επί του προστεγάσµατος επιτρέπεται να είναι φωτιζόµενη και να προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού. ( ΚΥΑ 52138/03 ,Ν. 2946/2001 «Περί Υπαίθριας ∆ιαφήµισης») Η ως άνω ρύθµιση δεν εφαρµόζεται σε περίπτερα που βρίσκονται σε κηρυγµένους παραδοσιακούς οικισµούς ή ιστορικούς τόπους. (Κ.Υ.Α. 52138/03)
 8. Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται µε ρολά κατασκευαζόµενα σύµφωνα µε τις διαστάσεις του κουβουκλίου των περιπτέρων.
 • Κατ’ εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί η διατήρηση ή η κατασκευή περιπτέρου διαφορετικού τύπου και διαστάσεων, σε ιστορικούς τόπους ή παραδοσιακούς οικισµούς µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 • Στα πεζοδρόµια όπου υπάρχουν τοποθετηµένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος ικανός για την κίνηση των πεζών.
 • Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεµοφρακτών (νάιλον) µόνο κατά τις ηµέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαµηλή θερµοκρασία για την προστασία των εµπορευµάτων και του συνόλου του περιπτέρου και εφόσον δεν διαταράσσεται η ελεύθερη διάβαση πεζών και ΑΜΕΑ.
 • ∆εν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων µε πράσινο.
 • ∆εν θα εµποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή µνηµείων ή σηµείων µε εξαιρετική σηµασία.

Άρθρο 6 : ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Οι περιπτερούχοι δύνανται να χρησιµοποιούν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο, (πέραν του απαιτούµενου για τον οικίσκο του περιπτέρου τους), για τη τοποθέτηση ψυγείων και στάντ.

 • Ο συνολικός χρησιµοποιούµενος κοινόχρηστος χώρος (οικίσκος περιπτέρου, ψυγεία και σταντ) δεν θα υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση τα εικοσιπέντε (25) τ.µ. Βασική προϋπόθεση για την παραχώρηση της µέγιστης επιφάνειας παραχωρούµενου χώρου είναι να το επιτρέπει ο χώρος και οι ειδικές συνθήκες.
 • Ο χώρος αυτός θα είναι εφαπτόµενος της έκτασης που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου. Οι διάδροµοι που πιθανόν δηµιουργούνται ενδιάµεσα και χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
 • Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση των πεζών.
 • Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή χρησιµότητά του.
 • Τα ψυγεία και σταντ θα τοποθετούνται εκατέρωθεν του περιπτέρου καταλαµβάνοντας σχεδόν ισόποσα και από δεξιά και από αριστερά τον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ειδικών συνθηκών, όπως µη ύπαρξη πεζοδροµίου, παρεµπόδιση όδευσης πεζών, οδηγός τυφλών, ποδηλατόδροµος κ.λ.π.
 • Αν όπισθεν του οικίσκου του περιπτέρου υπάρχει πρόσοψη καταστήµατος, το µέγιστο µήκος που θα καταλαµβάνει ο οικίσκος µε τα λειτουργικά του στοιχεία να µην υπερβαίνει τα 3,50µ.
 • Στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καµιά µόνιµη κατασκευή (υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του περιπτερούχου.
 • ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφηµιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και τηλεοράσεων.
 • ∆εν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειµένων για την τοποθέτηση εφηµερίδων και περιοδικών.

Άρθρο 7:  Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 • Η νόµιµη χρήση του προαναφερθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την έκδοση άδειας, που θα έχει ετήσια διάρκεια και θα χορηγείται από το Τμήμα Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, στο οποίο ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να απευθύνεται κάθε αρχή του ηµερολογιακού έτους µε γραπτό αίτηµά του.
 • Στην αρχική αίτηση του περιπτερούχου για την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραµµα κάτοψης, υπογεγραµµένο από µηχανικό, του προς χρήση χώρου µαζί µε τον οικίσκο, στο οποίο θα εµφανίζεται η ακριβής διάταξη των αντικειµένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (ψυγεία και σταντ) καθώς και ο αναγκαίος κατά το άρθρο 3 του παρόντος διάδροµος διέλευσης πεζών.
 • Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από το Τμήμα Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών µετά την έγκριση του ως άνω τοπογραφικού διαγράµµατος κάτοψης από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και την καταβολή του αναλογούντος τέλους για τον προς χρήση χώρο µαζί µε τον οικίσκο.
 • Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται – διαγραµµίζεται από τον ίδιο των περιπτερούχο µε πορτοκαλί χρώµα και θα ελέγχεται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
 • Οποιαδήποτε µεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.
 • Το ύψος του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου ορίζεται στο ύψος των 20,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο τόσο για τον χώρο που καταλαμβάνει το κουβούκλιο ή ο οικίσκος του περιπτέρου όσο και για τον χώρο που χρησιμοποιείται πέραν του κουβουκλίου.
 • Σε υποχρέωση καταβολής τέλους υπόκεινται από 01.01.2014 και οι δικαιούχοι υφιστάμενων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπολογισμός του τέλους θα γίνεται στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Τεχνική Υπηρεσία αναφορικά με την επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει ο οικίσκος των περιπτέρων και ο χώρος που χρησιμοποιείται πέραν και πέριξ αυτού.

Άρθρο 8: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 • Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, θα καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηµατικό πρόστιµο, διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. Πρόστιµο επίσης θα επιβάλλεται σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου, του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί. Το πρόστιµο στην περίπτωση αυτή θα είναι τριπλάσιο προς το αναλογούν τέλος. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης θα ενεργείται από την Αστυνοµική Αρχή.
 • Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπή θα επιβάλλονται κάθε φορά και µέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο Δήµος θα προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, µε τη συνδροµή της οικείας αστυνοµικής αρχής και θα επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του αναλογούντος τέλους (Β∆ 24.9/20-10-58, αντικ. από άρ. 6 του Ν. 1900/90, ΦΕΚ-125 Α’ και παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, ΦΕΚ-2 Α’).
 • Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του περιπτερούχου µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας κοινοχρήστου χώρου που κατέχει, η άδεια θα ανακαλείται ενώ το καταβληθέν τέλος δεν θα επιστρέφεται.
 • Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του περιπτερούχου ως προς τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος Κανονισµού, όσον αφορά τον τύπο και τις διαστάσεις των περιπτέρων και την διάταξη των στοιχείων τους, η άδεια εκµετάλλευσης του περιπτέρου δύναται να αφαιρεθεί ενώ το περίπτερο κατεδαφίζεται µε µέριµνα του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος.

Άρθρο 9: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας από την Τεχνική Υπηρεσία, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και µε βάση την τέχνη και την επιστήµη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Ο καθορισµός (χωροθέτηση) των θέσεων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο και εφ’ όσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει αποφασίσει την διατήρηση των κενωθεισών θέσεων. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,. Με όµοια απόφαση, επιτρέπεται η µετατόπιση περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής.

Άρθρο 10: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Καταργείται η ύπαρξη περιορισµένου αριθµού προσώπων που δικαιούνται να εκµεταλλεύονται τα περίπτερα. Η αναλογία παραχώρησης των θέσεων (70%-30%) όπως αναλύεται κατωτέρω, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Παραχωρείται το 30% των θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης (επί του συνόλου των καθοριζοµένων θέσεων στο δήµο), µε την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος και εφόσον πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006, περί µη ύπαρξης οφειλών, στις εξής κατηγορίες : ΑΜΕΑ, Πολυτέκνους,  Πολεµιστές Κύπρου.

Το τέλος καθορίζεται από το Δηµοτικό Συµβούλιο και η διαδικασία είναι σύµφωνη µε το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014). Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων δηλ. του 70% γίνεται µε δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων (άρθρο 192 ∆ΚΚ,Π.∆. 270/81), αποκλειοµένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.

Άρθρο 11: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων καθορίζεται στα  δέκα (10) έτη. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εντός του χρόνου της παραχώρησης, ήτοι της δεκαετίας, οι κληρονόµοι αυτού, σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα, υπεισέρχονται αυτοδικαίως στο δικαίωµα αυτό για το εναποµείναν χρονικό διάστηµα της παραχώρησης, εφόσον δηλώσουν την επιθυµία τους αυτή στην αρµόδια αρχή.

Άρθρο 12: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάµενης άδειας, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω µεταβίβασής της, για µια µόνον φορά και για χρονικό διάστηµα 10 ετών, είτε στον/στην σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου είτε στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

H δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, αφορά μόνον σε υφιστάμενες άδειες κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (ήτοι την 14.04.2014) και όχι σε αυτές που θεωρούνται υφιστάμενες λόγω διαδοχής αποβιωσάντων δικαιούχων προ της έναρξης ισχύος του Ν. 4093/2012 (ήτοι την 12.11.2012), καθώς το σχετικό δικαίωμα θεμελιώθηκε κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ. 1044/71, οπότε η άδεια παραχωρούταν μέχρι το θάνατο του δικαιούχου.

Σε υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του νόµου Ν. 4257/2014 (ήτοι την 14.04.2014) άδειες κατά ιδανικά µερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος µεριδίου, παραχωρείται το αποµένον µερίδιο στους λοιπούς δικαιούχους κατόπιν αίτησης αυτών.

Άρθρο 13: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Η εκµίσθωση επιτρέπεται µόνο για λόγους γήρατος ή αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης. Η διάρκεια της µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο λήξης της παραχώρησης, ήτοι τα 10 έτη κατ’ ανώτατο.  Αντίγραφο του µισθωτηρίου προσκοµίζεται εντός (30) τριάντα ηµερών στον δήµο, ο οποίος εκδίδει πράξη µε την οποία διαπιστώνεται η περαιτέρω παραχώρηση. Σε περίπτωση διακοπής της µίσθωσης υποχρεούνται τα συµβαλλόµενα µέρη να ενηµερώσουν εντός ενός (1) µηνός το αρµόδιο γραφείο. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόµοι αυτού, εφόσον υπάρχουν, ή ο µισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός (1) ενός µηνός το θάνατο αυτού στον δήµο. Οι συµβάσεις µίσθωσης που δεν έχουν λήξει εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διάδοχοι, τυχόν µίσθωση συνεχίζεται µέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήµατος του µισθωτή και τα µισθώµατα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στον Δήµο. Παράλληλα, προβλέπεται ότι τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.

Άρθρο 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 • Αυτός που ασκεί την εκµετάλλευση άδειας λειτουργίας περιπτέρου υποχρεούται να λειτουργεί αυτό όλες τις εργάσιµες ώρες και µέρες. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται τις Κυριακές και τις ηµέρες αργίας η λειτουργία των περιπτέρων σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.2224/94.
 • Εάν το περίπτερο παραµένει κλειστό πέραν των έξι (6) µηνών για οποιαδήποτε αιτία η άδεια θα ανακαλείται.
 • Κάθε νέος αδειούχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει το περίπτερο εντός τεσσάρων µηνών. Εάν το διάστηµα αυτό παρέλθει άπρακτο ανακαλείται η παραχώρηση.

Άρθρο 15: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα Περίπτερα τα οποία διαθέτουν, (εκτός των άλλων ψιλικών, καπνικών προϊόντων κλπ) προς πώληση τρόφιµα και ποτά εντάσσονται σύµφωνα µε την Υγειονοµική διάταξη Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) στις επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών της κατηγορίας iii «Λιανικό & Χονδρικό Εµπόριο – Επιχειρήσεις Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίµων». Οι ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να πληρούν τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Α.

Άρθρο 16: ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν στη νοµοθεσία που διέπει την εν γένει λειτουργία των περιπτέρων καθώς και του παρόντος Κανονισμού ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνοµία και σε αρμόδιους υπαλλήλους των Τμημάτων του Δήµου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

Άρθρο 17: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι σχετικές αποφάσεις των οργάνων του ∆ήµου που αφορούν στην παραχώρηση των ανωτέρω δικαιωµάτων, προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (µέχρι την έναρξη λειτουργίας του θεσµού του Ελεγκτή Νοµιµότητας), κατ’ εφαρµογή των άρθρων 227 και 238 του ν. 3852/2010, καθώς και στα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

Άρθρο 18:  ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΙΣΧΥ

 • Η παρούσα κανονιστική απόφαση ισχύει από της δηµοσιεύσεως της απαιτούµενης εγκριτικής Αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μαρωνείας – Σαπών και της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο – ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 79 παρ. 4, 284 του Ν. 3463/2006, άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ.4 του Ν. 3861/2010) .
 • Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό ισχύουν όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις.
 • Οποιαδήποτε παλαιότερη απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου κατά το µέρος που αυτή αφορά σε ζητήµατα εγκατάστασης και λειτουργίας περιπτέρων παύει να ισχύει.

Για τυχόν διευκρινίσεις είμαστε ευχαρίστως στην διάθεσή σας.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης των Υπηρεσιών του Δήμου – Σισχάκη Μαρία . Τ.Υ.»

Μετά το πέρας της υπηρεσιακής εισήγησης, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ομοφώνως έγινε αποδεκτό ότι στο εισηγούμενο  σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων  του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών πρέπει να γίνουν οι εξής δύο τροποποιήσεις:

1) στο άρθρο 6 «Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου»  να απαλειφθεί η περίπτωση: «. Αν όπισθεν του περιπτέρου υπάρχει πρόσοψη καταστήματος, το μέγιστο μήκος που θα καταλαμβάνει ο οικίσκος με τα λειτουργικά του στοιχεία να μην υπερβαίνει τα 3,50 μ.», δεδομένου ότι η πρόβλεψη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει έρεισμα  για δημιουργία προστριβών μεταξύ καταστηματαρχών και περιπτερούχων και

2) στο άρθρο 7 «΄Αδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου», το ύψος του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου να οριστεί στο ποσό που καθορίστηκε με την αριθ. 128/2016 (ΑΔΑ: ΨΦ26ΩΛΧ-ΔΞΟ) απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για καθορισμό του τέλους κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το οικονομικό έτος 2017», ήτοι στο ποσό των 4,00 €/τ.μ., αντί του εισηγούμενου ποσού των 20,00€/τ.μ., το οποίο κρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής υπερβολικό δεδομένης της μεγάλης κρίσης που διάγει σήμερα και το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Κατόπιν αυτών, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ν’ αποφασίσουν σχετικά.

Η Ε.Π.Ζ., είπε η κα  πρόεδρος, αφού έλαβε υπόψη της την υπηρεσιακή εισήγηση με όλες τις μνημονευόμενες σε αυτή διατάξεις νόμων, Ν.Δ., Β.Δ., εγκυκλίων και κανονισμών, την υφιστάμενη κατάσταση των κοινοχρήστων χώρων εντός των οικισμών του Δήμου, την ανάγκη έκδοσης του, στο θέμα, Κανονισμού με στόχο την προστασία της ποιότητας ζωής των δημοτών αλλά και επισκεπτών του Δήμου, την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων των οικισμών και την ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών των ΑΜΕΑ επί των κοινοχρήστων χώρων αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών, ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α ΠΕΦΑΣΙΣΕ      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

            Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, προς έγκριση και έκδοση κανονιστικής απόφασης, το κάτωθι Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων  Δήμου Μαρωνείας – Σαπών: 

 

«ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Άρθρο 1: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι:

 • Ο καθορισµός των προδιαγραφών και των κανόνων λειτουργίας των περιπτέρων που ανήκουν στην εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών .
 • Ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων εκ µέρους των περιπτερούχων του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών
 • Η προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, µε έµφαση στις κεντρικές αρτηρίες και τα κεντρικά σηµεία των οικισμών του Δήμου Μαρωνείας  – Σαπών.
 • Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήµου Μαρωνείας – Σαπών.
 • Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) αλλά και των οχηµάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

 

 Άρθρο 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Ο παρών Κανονισµός στηρίζεται στις εξής διατάξεις:

 

 • Στο Ν. 3463/2006, άρθ. 79 «Κανονιστικές αποφάσεις».
 • Στο Ν. 3852/2010, άρθ. 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».
 • Στο Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις».
 • Στο Β. Δ. 24-9/20-10- 1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 Ν. 1416/84, του άρθρου 26 Ν. 1828/89 και του άρθρου 16 Ν. 3254/04.
 • Στο Ν∆ 1044/71 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 “περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέµου Οπλιτών και Θυµάτων Πολέµου” κυρωθέντος δια του Ν. 1487/50, ως ούτος ισχύει νυν».
 • Στο Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» άρθρα 34,47 & 48
 • Στο άρθρο 2 παρ.2α του Ν.3919/2011 (ΥΕΑ Φ. 900/13/158602/Σ. 797/05.09.2012).
 • Στην αριθµ. 5/ Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/21.05.2013 εγκ. Υπ. Υγείας.
 • Στο Ν. 4093/2012 Άρθρο πρώτο – ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2. «Ρυθµίσεις για τη παραχώρηση χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγµατος» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).
 • Στην Εγκύκλιο με αριθμ. 38/23463/06.06.2014, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν. 4257/2014.
 • Στο με αριθμ. 42461/11.12.2014 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ερωτήματα σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014».
 • Στην παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 • Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 970 και 971).
 • Στον ΟΕΥ του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών.

 

 Άρθρο 3: ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

 • Κοινόχρηστα, είναι τα πράγµατα, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο ∆ήµο. Ενώ τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής, σύµφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα «σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόµου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα, εφ’ όσον µε τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
 • Τέλος, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο φορολογούµενος από τη χρήση του παραχωρούµενου χώρου.
 • Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.
 • Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης, µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά, είτε για το µέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιµωρία αδικήµατος αλλά στην συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος κανονισµού.
 • Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την άδεια του ∆ηµάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

 

Άρθρο 4:  ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Εκτός του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, καµιά άλλη αρχή δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων, που ανήκουν στο ∆ήµο ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν, για εκµετάλλευση, γενικότερα και ειδικότερα για εκμετάλλευση περιπτέρου.
 • Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες:

Α) Το Τμήμα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, δια του υπαλλήλου του Δήμου, στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα, εφαρµόζει την ισχύουσα νοµοθεσία για την χορήγηση και την διαχείριση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων.

Β) Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρµόδιο για την χορήγηση των αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου εφόσον εισπράξει τα αναλογούντα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού και για την επιβολή και είσπραξη προστίµων – που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις Δηµοτικού Συµβουλίου εφαρµόζοντας τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.

Γ) Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίνει το τοπογραφικό διαγράµµα κάτοψης του  παραχωρούµενου χώρου, ελέγχει την διαγράµµισή του και το αν εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα σχέδια.

∆) Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε φορολογική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού του Κανονισµού και παραπέµπουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντος Κανονισµού.

 

Άρθρο 5:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ – ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

 1. Μέγιστο µήκος του περιπτέρου 2,00µ. και µέγιστο πλάτος 2,00µ. Μέγιστη επιφάνεια οικίσκου 4,00 τ.µ. Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου µέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τοµή του περιπτέρου.
 2. Μέγιστο ύψος του περιπτέρου: µπορεί να φθάνει τα 2,70 µ., δηλαδή εκ του διαμορφωμένου πεζοδρομίου 2,40 μ. + 0,30 μ. (ύψος κωνικής στέγης)
 3. Υλικό κατασκευής: Όλες οι κατασκευές οφείλουν να είναι λυόμενες, ενώ απαγορεύεται ρητά η κατασκευή εκ σκυροδέματος και πλινθοδομής, εξαιρουμένης τυχόν κατασκευής βάσης. Ο σκελετός του κουβουκλίου θα είναι μεταλλικός ή ξύλινος. Τα στοιχεία πλήρωσης αυτού θα είναι πάνελ αλουμινίου ή ξύλου, πάνελ με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα ή συνθετικά ή διαφημιστικά πάνελ plexiglass.
 4. Θυρίδες συναλλαγών: Στις εµπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται μέχρι τρεις συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές µε το κοινό, πίσω δε από την κεντρική θυρίδα κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.
 5. Ραφές: Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν απαγορεύονται απολύτως.
 6. Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας) από ύφασµα ή πλαστικό χρώµατος λευκού ή µπεζ µε στήριξη µόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα η οποία να προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50 µ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 µ. εσώτερα του άκρου του πεζοδροµίου.
 7. ∆ιαφήµιση: Στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων φωτεινών ή µη, σε πλαίσιο ύψους 0,40m από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπόµενων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου. Επί των κινητών προστεγασµάτων (τεντών), χρώµατος µπεζ ή λευκού, επιτρέπεται η εκτύπωση διαφηµιστικού µηνύµατος , µέγιστης νοητής διάστασης 0,75m. (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,8m (οριζόντια διάσταση), το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχοµένου ή σε απόλυτη συνάφεια µε αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η διαφήµιση επί του προστεγάσµατος επιτρέπεται να είναι φωτιζόµενη και να προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού. ( ΚΥΑ 52138/03 ,Ν. 2946/2001 «Περί Υπαίθριας ∆ιαφήµισης») Η ως άνω ρύθµιση δεν εφαρµόζεται σε περίπτερα που βρίσκονται σε κηρυγµένους παραδοσιακούς οικισµούς ή ιστορικούς τόπους. (Κ.Υ.Α. 52138/03)
 8. Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται µε ρολά κατασκευαζόµενα σύµφωνα µε τις διαστάσεις του κουβουκλίου των περιπτέρων.
 • Κατ’ εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί η διατήρηση ή η κατασκευή περιπτέρου διαφορετικού τύπου και διαστάσεων, σε ιστορικούς τόπους ή παραδοσιακούς οικισµούς µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 • Στα πεζοδρόµια όπου υπάρχουν τοποθετηµένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος ικανός για την κίνηση των πεζών.
 • Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεµοφρακτών (νάιλον) µόνο κατά τις ηµέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαµηλή θερµοκρασία για την προστασία των εµπορευµάτων και του συνόλου του περιπτέρου και εφόσον δεν διαταράσσεται η ελεύθερη διάβαση πεζών και ΑΜΕΑ.
 • ∆εν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων µε πράσινο.
 • ∆εν θα εµποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή µνηµείων ή σηµείων µε εξαιρετική σηµασία.

 

Άρθρο 6 : ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

Οι περιπτερούχοι δύνανται να χρησιµοποιούν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο, (πέραν του απαιτούµενου για τον οικίσκο του περιπτέρου τους), για τη τοποθέτηση ψυγείων και στάντ.

 • Ο συνολικός χρησιµοποιούµενος κοινόχρηστος χώρος (οικίσκος περιπτέρου, ψυγεία και σταντ) δεν θα υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση τα εικοσιπέντε (25) τ.µ. Βασική προϋπόθεση για την παραχώρηση της µέγιστης επιφάνειας παραχωρούµενου χώρου είναι να το επιτρέπει ο χώρος και οι ειδικές συνθήκες.
 • Ο χώρος αυτός θα είναι εφαπτόµενος της έκτασης που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου. Οι διάδροµοι που πιθανόν δηµιουργούνται ενδιάµεσα και χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
 • Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση των πεζών.
 • Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή χρησιµότητά του.
 • Τα ψυγεία και σταντ θα τοποθετούνται εκατέρωθεν του περιπτέρου καταλαµβάνοντας σχεδόν ισόποσα και από δεξιά και από αριστερά τον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ειδικών συνθηκών, όπως µη ύπαρξη πεζοδροµίου, παρεµπόδιση όδευσης πεζών, οδηγός τυφλών, ποδηλατόδροµος κ.λ.π. 
 • Στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καµιά µόνιµη κατασκευή (υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του περιπτερούχου.
 • ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφηµιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και τηλεοράσεων.
 • ∆εν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειµένων για την τοποθέτηση εφηµερίδων και περιοδικών.

 

Άρθρο 7:  Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

 • Η νόµιµη χρήση του προαναφερθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την έκδοση άδειας, που θα έχει ετήσια διάρκεια και θα χορηγείται από το Τμήμα Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, στο οποίο ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να απευθύνεται κάθε αρχή του ηµερολογιακού έτους µε γραπτό αίτηµά του.
 • Στην αρχική αίτηση του περιπτερούχου για την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραµµα κάτοψης, υπογεγραµµένο από µηχανικό, του προς χρήση χώρου µαζί µε τον οικίσκο, στο οποίο θα εµφανίζεται η ακριβής διάταξη των αντικειµένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (ψυγεία και σταντ) καθώς και ο αναγκαίος κατά το άρθρο 3 του παρόντος διάδροµος διέλευσης πεζών.
 • Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από το Τμήμα Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών µετά την έγκριση του ως άνω τοπογραφικού διαγράµµατος κάτοψης από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και την καταβολή του αναλογούντος τέλους για τον προς χρήση χώρο µαζί µε τον οικίσκο. 
 • Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται – διαγραµµίζεται από τον ίδιο των περιπτερούχο µε πορτοκαλί χρώµα και θα ελέγχεται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
 • Οποιαδήποτε µεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.
 • Το ύψος του ετήσιου τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου ορίζεται στο ποσό των 4,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο, τόσο για τον χώρο που καταλαμβάνει το κουβούκλιο ή ο οικίσκος του περιπτέρου όσο και για τον χώρο που χρησιμοποιείται πέραν του κουβουκλίου.
 • Σε υποχρέωση καταβολής τέλους υπόκεινται από 01.01.2014 και οι δικαιούχοι υφιστάμενων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπολογισμός του τέλους θα γίνεται στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Τεχνική Υπηρεσία αναφορικά με την επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει ο οικίσκος των περιπτέρων και ο χώρος που χρησιμοποιείται πέραν και πέριξ αυτού.

 

Άρθρο 8: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 

 • Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, θα καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηµατικό πρόστιµο, διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. Πρόστιµο επίσης θα επιβάλλεται σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου, του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί. Το πρόστιµο στην περίπτωση αυτή θα είναι τριπλάσιο προς το αναλογούν τέλος. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης θα ενεργείται από την Αστυνοµική Αρχή.
 • Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπή θα επιβάλλονται κάθε φορά και µέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο Δήµος θα προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, µε τη συνδροµή της οικείας αστυνοµικής αρχής και θα επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του αναλογούντος τέλους (Β∆ 24.9/20-10-58, αντικ. από άρ. 6 του Ν. 1900/90, ΦΕΚ-125 Α’ και παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, ΦΕΚ-2 Α’).
 • Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του περιπτερούχου µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας κοινοχρήστου χώρου που κατέχει, η άδεια θα ανακαλείται ενώ το καταβληθέν τέλος δεν θα επιστρέφεται.
 • Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του περιπτερούχου ως προς τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος Κανονισµού, όσον αφορά τον τύπο και τις διαστάσεις των περιπτέρων και την διάταξη των στοιχείων τους, η άδεια εκµετάλλευσης του περιπτέρου δύναται να αφαιρεθεί ενώ το περίπτερο κατεδαφίζεται µε µέριµνα του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος.

 

Άρθρο 9: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 

         Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας από την Τεχνική Υπηρεσία, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και µε βάση την τέχνη και την επιστήµη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Ο καθορισµός (χωροθέτηση) των θέσεων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο και εφ’ όσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει αποφασίσει την διατήρηση των κενωθεισών θέσεων. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,. Με όµοια απόφαση, επιτρέπεται η µετατόπιση περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής.

 

Άρθρο 10: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

 

         Καταργείται η ύπαρξη περιορισµένου αριθµού προσώπων που δικαιούνται να εκµεταλλεύονται τα περίπτερα. Η αναλογία παραχώρησης των θέσεων (70%-30%) όπως αναλύεται κατωτέρω, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Παραχωρείται το 30% των θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης (επί του συνόλου των καθοριζοµένων θέσεων στο δήµο), µε την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος και εφόσον πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006, περί µη ύπαρξης οφειλών, στις εξής κατηγορίες : ΑΜΕΑ, Πολυτέκνους,  Πολεµιστές Κύπρου.

Το τέλος καθορίζεται από το Δηµοτικό Συµβούλιο και η διαδικασία είναι σύµφωνη µε το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014). Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων δηλ. του 70% γίνεται µε δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων (άρθρο 192 ∆ΚΚ,Π.∆. 270/81), αποκλειοµένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.

 

Άρθρο 11: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ                

 

         Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων καθορίζεται στα  δέκα (10) έτη. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εντός του χρόνου της παραχώρησης, ήτοι της δεκαετίας, οι κληρονόµοι αυτού, σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα, υπεισέρχονται αυτοδικαίως στο δικαίωµα αυτό για το εναποµείναν χρονικό διάστηµα της παραχώρησης, εφόσον δηλώσουν την επιθυµία τους αυτή στην αρµόδια αρχή.

 

Άρθρο 12: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

 

         Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάµενης άδειας, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω µεταβίβασής της, για µια µόνον φορά και για χρονικό διάστηµα 10 ετών, είτε στον/στην σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου είτε στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

         H δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, αφορά μόνον σε υφιστάμενες άδειες κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (ήτοι την 14.04.2014) και όχι σε αυτές που θεωρούνται υφιστάμενες λόγω διαδοχής αποβιωσάντων δικαιούχων προ της έναρξης ισχύος του Ν. 4093/2012 (ήτοι την 12.11.2012), καθώς το σχετικό δικαίωμα θεμελιώθηκε κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ. 1044/71, οπότε η άδεια παραχωρούταν μέχρι το θάνατο του δικαιούχου.

         Σε υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του νόµου Ν. 4257/2014 (ήτοι την 14.04.2014) άδειες κατά ιδανικά µερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος µεριδίου, παραχωρείται το αποµένον µερίδιο στους λοιπούς δικαιούχους κατόπιν αίτησης αυτών.

 

Άρθρο 13: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

 

         Η εκµίσθωση επιτρέπεται µόνο για λόγους γήρατος ή αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης. Η διάρκεια της µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο λήξης της παραχώρησης, ήτοι τα 10 έτη κατ’ ανώτατο.  Αντίγραφο του µισθωτηρίου προσκοµίζεται εντός (30) τριάντα ηµερών στον δήµο, ο οποίος εκδίδει πράξη µε την οποία διαπιστώνεται η περαιτέρω παραχώρηση. Σε περίπτωση διακοπής της µίσθωσης υποχρεούνται τα συµβαλλόµενα µέρη να ενηµερώσουν εντός ενός (1) µηνός το αρµόδιο γραφείο. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόµοι αυτού, εφόσον υπάρχουν, ή ο µισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός (1) ενός µηνός το θάνατο αυτού στον δήµο. Οι συµβάσεις µίσθωσης που δεν έχουν λήξει εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διάδοχοι, τυχόν µίσθωση συνεχίζεται µέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήµατος του µισθωτή και τα µισθώµατα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στον Δήµο. Παράλληλα, προβλέπεται ότι τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.

 

Άρθρο 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

 • Αυτός που ασκεί την εκµετάλλευση άδειας λειτουργίας περιπτέρου υποχρεούται να λειτουργεί αυτό όλες τις εργάσιµες ώρες και µέρες. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται τις Κυριακές και τις ηµέρες αργίας η λειτουργία των περιπτέρων σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.2224/94.
 • Εάν το περίπτερο παραµένει κλειστό πέραν των έξι (6) µηνών για οποιαδήποτε αιτία η άδεια θα ανακαλείται.
 • Κάθε νέος αδειούχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει το περίπτερο εντός τεσσάρων µηνών. Εάν το διάστηµα αυτό παρέλθει άπρακτο ανακαλείται η παραχώρηση.

 

Άρθρο 15: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

         Τα Περίπτερα τα οποία διαθέτουν, (εκτός των άλλων ψιλικών, καπνικών προϊόντων κλπ) προς πώληση τρόφιµα και ποτά εντάσσονται σύµφωνα µε την Υγειονοµική διάταξη Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) στις επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών της κατηγορίας iii «Λιανικό & Χονδρικό Εµπόριο – Επιχειρήσεις Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίµων». Οι ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να πληρούν τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Α.

 

Άρθρο 16: ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

         Ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν στη νοµοθεσία που διέπει την εν γένει λειτουργία των περιπτέρων καθώς και του παρόντος Κανονισμού ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνοµία και σε αρμόδιους υπαλλήλους των Τμημάτων του Δήµου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

 

Άρθρο 17: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

         Οι σχετικές αποφάσεις των οργάνων του ∆ήµου που αφορούν στην παραχώρηση των ανωτέρω δικαιωµάτων, προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (µέχρι την έναρξη λειτουργίας του θεσµού του Ελεγκτή Νοµιµότητας), κατ’ εφαρµογή των άρθρων 227 και 238 του ν. 3852/2010, καθώς και στα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014)

 

Άρθρο 18:  ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΙΣΧΥ

 

 • Η παρούσα κανονιστική απόφαση ισχύει από της δηµοσιεύσεως της απαιτούµενης εγκριτικής Αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μαρωνείας – Σαπών και της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο – ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 79 παρ. 4, 284 του Ν. 3463/2006, άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ.4 του Ν. 3861/2010) .
 • Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό ισχύουν όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις.
 • Οποιαδήποτε παλαιότερη απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου κατά το µέρος που αυτή αφορά σε ζητήµατα εγκατάστασης και λειτουργίας περιπτέρων παύει να ισχύει».

 

Υστερα  ο κ. πρόεδρος  κάλεσε  το  συμβούλιο  ν’  αποφασίσει  σχετικά .

Το  συμβούλιο  ύστερα  από διαλογική συζήτηση έχοντας  υπόψη  του  την   υπ’  αριθμ. 3/2017 απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  με την οποία  αυτή  εισηγείται   το σχέδιο  του κανονισμού λειτουργίας  περιπτέρων  του Δήμου  Μαρώνειας-Σαπών

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ   τον κανονισμό λειτουργίας  των περιπτέρων  του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών    όπως  ακριβώς   απεφάσισε και εισηγείται η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  του Δήμου   Μαρωνείας-Σαπών  με την  υπ’ αριθμ. 3/2017  απόφασή της  και όπως  ακριβώς  εμφαίνεται   ανωτέρω

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ.61/2017

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως παρακάτω :

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                  Τα Μέλη

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ                    ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      Ακολουθούν 17  υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Η Πρόεδρος

 

 

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ   ΦΩΤΕΙΝΗ

                                                             ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Σήμερα την 27η  του μηνός Απριλίου του έτους Δύο Χιλιάδες δέκα επτά (2017) η υπογεγραμμένη Κωφίδου  Φανή υπάλληλος του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών τοιχοκόλλησα στον καθορισμένο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος τον από  27-04–2017 πίνακα του Δημάρχου Μαρωνείας-Σαπών στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που έχουν συζητηθεί και οι αποφάσεις που έχουν παρθεί κατά την  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 25-04–2017.

Το παρόν αποδεικτικό συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η Ενεργήσασα την τοιχοκόλληση.

print