Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου (άρθρο 163 Ν. 3584.2007)

Link Διαύγειας, ΑΔΑ: ΨΨ6ΖΩΛΧ-Γ0Ο

print