Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου (άρθρο 163 Ν.3584.2007)

Link Διαύγειας ΑΔΑ:Ω0ΗΠΩΛΧ-ΩΣΞ

print