Απόσπασμα του πρακτικού της αριθμ. 3/2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της αριθμ. 3/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών

Αριθμός απόφασης : 9/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών δ΄ τριμήνου χρήσης 2017.

Στις Σάπες, έδρα του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σήμερα στις 05 του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, κατόπιν της αριθ. 1020/29-01-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη ξεχωριστά.
Η Οικονομική Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1) Σταυρίδης Ιωάννης, Δήμαρχος και Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Τσάτσας Χαράλαμπος (αναπληρών το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Μεραχτσάκη Χρήστο ο οποίος δήλωσε έγκαιρα ότι δεν δύναται να παραστεί στην παρούσα συνεδρίαση), 3) Μεχμέτ Αλή, 4) Αντωνιάδης Γεώργιος, 5) Οσμάν Σεντάτ και 6) Σιακήρ Χουσεϊν Μουσταφά

ΑΠΟΝΤΕΣ : κα Τριφωνίδου Μαρία

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η διοικητική υπάλληλος του Δήμου, κα Μαρασλή Βασιλική.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης …………………………………..………………………………………………………………

Για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε να αναγνωσθεί η εισήγηση που υπέβαλε στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ο προϊστάμενος του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Κάλτσος Δημήτριος, του Κλάδου ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικού, το κύριο σώμα της οποίας έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τα επιτασσόμενα των διατάξεων παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ¨Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού¨, από 1.1.2011 ισχύουν τα εξής: «9.Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ..»
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Τέλος, με την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Στα πλαίσια των ανωτέρω, τίθενται υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών δ΄ τριμήνου χρήσης 2017, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν, αντίστοιχα, την ανακεφαλαίωση εσόδων, την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού της περιόδου αυτής.
Κατόπιν αυτών και αφού αναγνώσθηκαν τα ως άνω οικονομικά στοιχεία, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την υπηρεσιακή εισήγηση, τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών δ΄ τριμήνου χρήσης 2017, αφού είδε και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, της περίπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 και την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Τη σύνταξη και υποβολή, προς το δημοτικό συμβούλιο, της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων-ισολογισμού 4ου τριμήνου χρήσης 2017 του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, όπως αυτή αποτυπώνεται στους κάτωθι τρείς πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν, αντίστοιχα, την ανακεφαλαίωση εσόδων, την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού της περιόδου αυτής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 31/12/2017
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 4028952,44 4107384,01 1,019467 3649842,45 0,905904 0,888605
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 92050 86547,44 0,940222 15497,05 0,168355 0,179058
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 26194,96 17367,8 0,663021 17367,8 0,663021 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1726430 1853326,34 1,073502 1457465,49 0,844208 0,786405
4 Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 203390 167872,72 0,825374 177242,4 0,871441 1,055814
5 Φόροι και εισφορές 1700 847,23 0,498371 847,23 0,498371 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 1976712,48 1979772,48 1,001548 1979772,48 1,001548 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 2475 1650 0,666667 1650 0,666667 1
1 Εκτακτα έσοδα 3884437,37 891119,36 0,229408 866882,96 0,223168 0,972802
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 43600 38281,81 0,878023 38281,81 0,878023 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3667107,37 619370,6 0,168899 619370,6 0,168899 1
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 143530 106548,9 0,742346 82372,5 0,573904 0,773096
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 30200 126918,05 4,202584 126858,05 4,200598 0,999527
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 440700 425374,99 0,965226 148594,85 0,337179 0,349327
21 Τακτικά έσοδα 440700 425374,99 0,965226 148594,85 0,337179 0,349327
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2074871,73 2057398,1 0,991578 353287,82 0,17027 0,171716
31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2074871,73 2057398,1 0,991578 353287,82 0,17027 0,171716
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1682000 854524,47 0,508041 854408,61 0,507972 0,999864
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1682000 854524,47 0,508041 854408,61 0,507972 0,999864
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2039002,15
Σύνολα εσόδων 14149963,69 8335800,93 5873016,69

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 31/12/2017
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5436255,81 4515855,56 0,830692 4601319,59 0,8464134 4515855,56 4515855,56 0,8306922 0,9814262
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2106500 1808496,1 0,858531 1822002,2 0,8649429 1808496,1 1808496,1 0,8585313 0,9925872
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 351700 217973,28 0,61977 246356,28 0,7004728 217973,28 217973,28 0,6197705 0,8847888
62 Παροχές τρίτων 1591540 1439645,54 0,904561 1472643,38 0,9252946 1439645,54 1439645,54 0,9045613 0,9775928
63 Φόροι – τέλη 67500 45695,97 0,676977 45695,97 0,6769773 45695,97 45695,97 0,6769773 1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 137000 55695,99 0,40654 56649,54 0,4135003 55695,99 55695,99 0,4065401 0,9831676
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 240000 232495,29 0,96873 232607,52 0,969198 232495,29 232495,29 0,9687304 0,9995175
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 581050 420706,6 0,724045 430217,91 0,7404146 420706,6 420706,6 0,7240454 0,9778919
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 282965,81 249640,53 0,882229 249640,53 0,8822286 249640,53 249640,53 0,8822286 1
68 Λοιπά Έξοδα 78000 45506,26 0,583414 45506,26 0,5834136 45506,26 45506,26 0,5834136 1
7 Επενδύσεις 4318092,09 341640,55 0,079118 707002,75 0,1637304 341640,55 341640,55 0,0791184 0,4832238
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 183550 111556,38 0,607771 126795,98 0,690798 111556,38 111556,38 0,6077711 0,8798101
73 Έργα 4066542,09 204532,48 0,050296 538006,73 0,1323008 204532,48 204532,48 0,0502964 0,3801671
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 55500 13261,69 0,238949 29910,04 0,5389196 13261,69 13261,69 0,2389494 0,4433859
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 12500 12290 0,9832 12290 0,9832 12290 12290 0,9832 1
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 4393737,97 940942,3 0,214155 1048528,74 0,2386416 940942,3 940942,3 0,2141553 0,897393
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 187570,1 75419,93 0,402089 183006,37 0,9756692 75419,93 75419,93 0,4020893 0,4121164
82 Αποδόσεις 1687000 865522,37 0,513054 865522,37 0,5130542 865522,37 865522,37 0,5130542 1
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2519167,87 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 1877,82
Σύνολα δαπανών 14149963,69 5798438,41 6356851,08 5798438,41 5798438,41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 4ο Τρίμηνο 2017 Μεταβολή
%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.482.649,28 2.785.044,42 2.916.551,46 1,05
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 76.881,21 75.489,80 60.414,32 0,80
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις 2.405.768,07 2.709.554,62 2.856.137,14 1,05
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.039.002,15 1.774.253,09 2.114.083,64 1,19
1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.039.002,15 1.774.253,09 2.114.083,64 1,19
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 550.953,82 394.517,12 359.753,42 0,91
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 550.953,82 394.517,12 359.753,42 0,91
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 186.193,82 197.697,67 558.872,05 2,83
1. Προμηθευτές 177.171,99 195.497,80 553.643,61 2,83
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 1.659,90 2.102,75 3.094,98 1,47
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.361,93 97,12 2.133,46 21,97
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 9- /2018.
………………………………………………………………………………………………..
Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Τα Μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα που εκδόθηκε για
υπηρεσιακή χρήση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σταυρίδης Ιωάννης

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Σ Η Σ

Στις Σάπες, έδρα του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 09 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄, η κάτωθι υπογεγραμμένη Μαρασλή Βασιλική, υπάλληλος του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, κατόπιν εντολής του κ. Δημάρχου, α ν ή ρ τ η σ α στον πίνακα ανακοινώσεων του ανωτέρω Δημοτικού Καταστήματος τον αυθημερόν συνταχθέντα πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν επ’ αυτών, κατά την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που έγινε στις 05/02/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄.

Και σε ένδειξη:

Η αναρτήσασα

Απολογιστικά στοιχεία δ΄ τριμήνου 2017

print