ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΣΑΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ” ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ

                    

Αριθ. Μελέτης : 05/2017

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 53.799,82

  

 

ΕΤΟΣ 2017

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

             

 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικών ειδών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Δ.Ε. Σαπών καθώς και των αντλιοστασίων και δεξαμενών  της Δ.Ε. Σαπών από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .

Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές  προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς του εξοπλισμού στις αποθήκες του Δήμου

Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος, είναι αποτέλεσμα έρευνας αγοράς από τιμές εμπορίου της τοπικής αγοράς καθώς και από προηγούμενους διαγωνισμούς.

Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2016.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές  ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 53799,82 με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 25-6662.001 του 2017 με CPV 44161200-8, 44115210-4 .

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του  Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Σάπες  03/02/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση

 • Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν την σχετική σήμανση C.E. ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα
 • Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO.
 • Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της εν’ λόγω τεχνικής έκθεσης, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
 • Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
 • Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(για την προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ 3ης γενιάς υπόγειων δικτύων ύδρευσης)

Άρθρο 1ο – Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των σωλήνων από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. Η προκείμενη προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους γενικούς όρους της διακήρυξης , καθώς επίσης και με τους ακόλουθους ειδικούς και τεχνικούς όρους , περιλαμβάνει δε τις ποσότητες των σωλήνων που φαίνονται στην προμέτρηση κατά διάμετρο και ονομαστική πίεση.

Άρθρο 2ο – Χαρακτηριστικά σωλήνων – εξαρτημάτων υπόγειων δικτύων ύδρευσης

 • Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς (σ 8.0, MRS 10, PE 100) μπλε χρώματος κατάλληλοι για τη διανομή πόσιμου νερού και πληρούν τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 8074, όσον αφορά στις διαστάσεις και DIN 8075, όσον αφορά στους ελέγχους και στις δοκιμές.

Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στον χρόνο είναι 50 χρόνια ζωής στους 20C. Ο καθορισμός των διαστάσεων θα γίνει με βάση την κατηγορία SDR 17 – S8

Τα εξαρτήματα θα φέρουν ετικέτα όπου θα φαίνεται : το σήμα της κατασκευάστριας εταιρίας, ο αριθμός της παρτίδας και ο χρόνος παραγωγής, η ονομαστική πίεση (ΡΝ), το SDR του εξαρτήματος (σχέση ανάμεσα στην ονομαστική διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος), την ονομαστική διάμετρο, ένδειξη που να φαίνεται η δυνατότητα χρήσης του εξαρτήματος  και το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε (ΡΕ 80 ή ΡΕ 100).

Επίσης τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση (ηλεκτρομούφες, εξαρτήματα με ενσωματωμένες ηλεκτρομούφες κλπ) θα φέρουν ετικέτα με γραμμογράφηση (bar code) τύπου Interleaved 2.5 στην οποία θα φαίνεται το Voltage, ο χρόνος κόλλησης και ο χρόνος ψύξης.

Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε ρολά των 250 μ για τις διατομές Φ10 έως Φ32, 100 μ για τις διατομές Φ40 έως Φ125 και από Φ140 και πάνω σε ευθέα μήκη των 12 μέτ   Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους θα είναι MDPE, PE 100, MRS  σ 10, μπλε χρώματος κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων μεταφοράς πόσιμου νερού.

Η πίεση λειτουργίας στους 20ο C θα είναι 10atm εκτός αν αλλιώς αναφέρεται στο τιμολόγιο μελέτης.

Οι προσφερόμενοι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις μας και να καλύπτονται από το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.

2)      Ολα τα εξαρτήματα PE θα είναι αντίστοιχης γενιάς και τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και πιέσεων με τις σωλήνες .

3)      Βάνες χυτοσιδηρές φλαντζών ελαστικής έμφραξης με εποξειδική βαφή 250mic, τύπου F4.

Σώμα και κάλυπτρα χυτοσιδηρά GGG40. Άξονας από ανοξείδωτο Χάλυβα

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(για την προμήθεια σωλήνων από σκληρό P.V.C.)

Άρθρο 1ο – Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των πλαστικών σωλήνων από P.V.C. που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

Η προκείμενη προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους γενικούς όρους της διακήρυξης, καθώς επίσης και με τους ακόλουθους ειδικούς και τεχνικούς όρους, περιλαμβάνει δε τις ποσότητες σωλήνων που φαίνονται στη προμέτρηση κατά διάμετρο και ονομαστική πίεση.

Άρθρο 2ο – Σωλήνες

Κάθε σωλήνας πρέπει να χαρακτηρίζεται και να κυμαίνεται με τα παρακάτω στοιχεία τα οποία θα αναγράφονται ανεξίτηλα σε κάθε τεμάχιο.

 1. Εξωτερική διάμετρος σε χιλιοστόμετρα.
 2. Τύπος σωλήνα P.V.C.
 3. Ονομαστική πίεση λειτουργίας.
 4. Εμπορική επωνυμία ή σήμα κατασκευαστή.

Ο κατασκευαστής πρέπει να συμμορφώνεται με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 8061, 8062, DIN 19532 καθώς και με τα Εθνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ.

Οι σωλήνες από σκληρό PVC θα κατασκευάζονται μόνο από σκληρό χλωριούχο πολυ-βινύλιο, χωρίς πλαστικοποιητές και υλικά πλήρωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών με σύνθεση που δεν έχει ελεγχθεί. Οι σταθεροποιητές και τα άλλα βοηθητικά υλικά εκλέγονται από τον κατασκευαστή των σωλήνων. Οι ιδιότητες του σκληρού PVC που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των DIN 8061 και DIN 4102.

Οι σωλήνες πρέπει να δέχονται κοπή και διάτρηση, να είναι ευθύγραμμοι και να έχουν κατά το δυνατό κυκλική κάθετη τομή, με άκρα κομμένα κάθετα στον άξονα του σωλήνα χωρίς να παρουσιάζουν θραύσματα και ανωμαλίες επεξεργασίας.

Σωλήνες, συνδέσεις και ειδικά τεμάχια δεν πρέπει να δίνουν στο πόσιμο νερό ούτε γεύση και οσμή ούτε χρώμα και ουσίες σε ποσότητες επικίνδυνες για την υγεία. Επίσης δεν πρέπει να ευνοούνται σχηματισμοί φυτών και ανάπτυξη βακτηριδίων στην παροχή του νερού. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος σ’ όλο το πάχος και η απόχρωση φαιή με ελαφρές μόνο αποκλίσεις. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι απαλλαγμένο από φυσαλίδες, κοιλότητες και ανομοιογένειες. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να είναι λεία χωρίς καμία ανωμαλία.

Οι σωλήνες κατασκευάζονται σε μήκη 5 – 12 m , επιτρεπόμενη απόκλιση +10 mm (σε 10 0C). Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις βαρών, κατά DIN 8062, είναι 8% προς τα κάτω για κάθε χωριστό σωλήνα και για σύνολο 100σωλήνων (φορτίο), 5%.

Οι σωλήνες P.V.C. θα παραδίδονται σε τεμάχιο ωφέλιμου μήκους 6.00 μ. θα φέρουν δε σε κάθε τεμάχιο επικολλημένη λωρίδα χάρτου με το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο σε χιλ. Τα αυτά στοιχεία δύναται να επισημαίνονται επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα.

Η στεγανότητα της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικών δακτυλίων.

Επειδή οι σωλήνες P.V.C. θα χρησιμοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιμου νερού δεν πρέπει να έχουν καμιά νοσηρή επίδραση στο πόσιμο νερό και να μη προσδίδουν σε αυτό οσμή, γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία.

Για την παραγωγή ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να μην μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του ύδατος. Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να μην υφίσταται αποθείωση. Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωμάτων που να επηρεά-ζουν την λειτουργία του δακτυλίου. Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που πε-ριέχονται στο νερό και των βακτηριδίων. Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα του συνδέσμου.

Θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό ISO από τον κατασκευαστή των σωλήνων

 

Άρθρο 3ο – Απαιτήσεις

-Υλικά κατασκευής σωλήνων και ειδικών τεμαχίων :

χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς πλαστικοποιημένα και αδρανή υλικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά άγνωστης σύνθεσης. Η εκλογή των σταθεροποιητικών και λοιπόν βοηθητικών υλών υπόκεινται στον κατασκευαστή. Εφόσον χρησιμοποιούνται οι σωλήνες για πόσιμο νερό πρέπει να ληφθούν υπ’όψη:

Χαρακτηριστικά σκληρού P.V.C.

Μέση πυκνότητα = 1,38 = 1,40 χλγρ/εκ.3.

Συντελεστής γραμμικής διαστολής -30.10-6/0 βαθμό C περίπου.

Θερμική αγωγιμότητα = 0,1 KCAL/ μ. ώρα βαθμό 0C περίπου

Μέτρο ελαστικότητας = 30.000 χλγ/εκ 2 περίπου.

Το υλικό δοκιμαζόμενο με φλόγα καίγεται μεν αλλά δεν συντηρεί τη φλόγα.

-Κατάσταση παράδοσης:

Οι σωλήνες πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ευθείς και η διατομή των κατά το δυνατόν κυκλική.

Η κοπή των σωλήνων πρέπει να γίνεται κάθετα προς τον άξονα των. Ο σωλήνας πρέπει να είναι απαλλαγμένος από φυσαλίδες, κοιλότητες και να είναι ομοιογενής. Ο χαρακτηριστικός χρωματισμός της χρήσης του σωλήνα πρέπει να είναι ομοιόμορφος.

Χαρακτηριστικά αντοχής σε δοκιμασία εσωτερικής πίεσης μακράς διαρκείας. Στη δοκιμασία εσωτερικής πίεσης μακράς διαρκείας των σωλήνων, τα χαρακτηριστικά αντοχής πρέπει ν’ ανταποκρίνονται προς τους ισχύοντες κανονισμούς. Κατά τη δοκιμασία δεν πρέπει να σπάσει ο σωλήνας.

-Ποιότητα επιφάνειας του σωλήνα:

κατά τη δοκιμασία πρέπει οι σωλήνες να παρουσιάζουν λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια και ν’ ανταποκρίνονται στη μέθοδο παραγωγής τους. Επιτρέπονται μόνο αμυδρές αυλακώσεις, κυματισμοί ως και ανομοιομορφίες του πάχους τοιχώματος.

Απαράδεκτες είναι έντονες αυλακώσεις και σημεία με έντονα κοιλώματα.

-Διαστάσεις και ανοχές που επιτρέπεται :

Για την εσωτερική διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος ισχύουν οι διαστάσεις και οι

επιτρεπτές ανοχές που αναφέρονται στους πίνακες του άρθρου 3.

Για τα μήκη και τα βάρη ισχύουν επιτρεπτές ανοχές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης)

1.Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των πλαστικών από P.V.C. ή χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων και των χυτοσιδήρων εξαρτημάτων

Η προμήθεια αφορά τα εις την προμέτρηση και προϋπολογισμό αναφερόμενα είδη και ποσότητες.

Τα ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα ή από σκληρό P.V.C. ή από χυτοσίδηρο.

Γενικά τα ειδικά τεμάχια που αναγράφονται θα είναι κατάλληλα για την σύνδεση με σωλήνες από σκληρό P.V.C. ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των. Τα ειδικά τεμάχια των αμιαντοσωλήνων θα είναι χυτοσίδηρο από γκρίζο χυτοσίδηρο για την σύνδεση με αμιαντοσωλήνες ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των.

2.Ειδικά τεμάχια από P.V.C. πλαστικών P.V.C.

Tα από σκληρό P.V.C. ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με τους σωλήνες και τα άκρα θα είναι ευθεία κατάλληλα για την σύνδεση με την κεφαλή, ή θα φέρουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο.

Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων θα είναι σύμφωνη με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 19532, 8061 και 8062 των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν για τους σωλήνες:

α) Το υλικό κατασκευής, αποτελούμενο από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινίλιο με προσθήκη περιορισμένων ποσοτήτων λιπαντικών, και σταθεροποιητικών ως και ουσίες αναγκαίες για να δοθεί το κατάλληλο χρώμα.

β) Την εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή το χρώμα και την επιφάνεια των σωλήνων η οποία πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς ραβδώσεις και σχισμές. Οποιαδήποτε δε τομή του υλικού δεν πρέπει να παρουσιάζει φυσαλίδες ή κοιλώματα.

γ) Τις διαστάσεις, δηλαδή την εξωτερική διάμετρο και το πάχος των τοιχωμάτων, ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο και την ονομαστική πίεση καθώς επίσης και τις επιτρεπόμενες ανοχές στις διαστάσεις γενικά.

δ) Την αντοχή σε κρούση από έξω.

ε) Την επίδραση στο νερό έτσι ώστε να μην δίνεται σε αυτό οσμή, γεύση, χρώμα ή οιονδήποτε δηλητηριώδες συστατικό σε πυκνότητα επιβλαβή για την υγεία.

στ) Την σύνδεση των άκρων με σύνδεσμο στεγανό σε εσωτερική υδραυλική πίεση ίση με 2,5 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική πίεση και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 πρώτων λεπτών της ώρας. Η σύνδεση θα γίνεται με κεφαλή η οποία θα φέρει ελαστικό δακτύλιο δηλαδή όπως και για τους σωλήνες.

Τη σήμανση κάθε τεμαχίου με το σήμα του κατασκευαστή και την αναγραφή της εξωτερικής διαμέτρου και της ονομαστικής πίεσης.

3.Ειδικά τεμάχια χυτοσίδηρα πλαστικών σωλήνων P.V.C.

Το από χυτοσίδηρο ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C.θα αποτελούνται από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις. Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν επιφάνεια λεία και ομαλή χωρίς εξογκώματα ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένα με ξένη ουσία. Το άκρο των θα είναι ή θα είναι ή ευθεία κατάλληλα για σύνδεση με κεφαλή ή θα έχουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο ή θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για την ανάλογη πίεση λειτουργίας.

4.Ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων χυτοσιδηρά φλαντζωτά.

Τα φλαντζωτά χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων προορίζονται για τον εξοπλισμό των θαλάμων δικλείδων των δεξαμενών, των αντλιοστασίων, των φρεατίων κ.λ.π. που οι σωληνώσεις είναι εξ’ ολοκλήρου από χυτοσίδηρο.

Τ’ άκρα αυτών θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για ανάλογη ονομαστική πίεση λειτουργίας .

Τα ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων θα αποτελούνται από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και μη περιέχοντα ξένες επιβλαβείς ουσίες. Οι επιφάνειες των πρέπει να είναι λείες και ομαλές χωρίς εξογκώσεις ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένες με ξένες ουσίες.

5.Εξαρτήματα

Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν :

α) Υδροδικλείδες χυτοσιδηρές μετά σύρτη, με ωτίδων ή με ευθή άκρα ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται να υποβληθούν.

β) Βαλβίδες αντεπιστροφής χυτοσιδηρές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται ν’ αποβληθούν.

γ) Στόμιο πυρκαϊάς μιας εμφανής λήψης, ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται να υποβληθούν. Αυτά θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη σύμφωνα με τα DIN 2532 (ND 10 ) ή 253 ( ND 16) και 2508 και θα δοκιμαστούν σε στεγανότητα, ανοικτό μεν σε εσωτερική υδραυλική πίεση αυξημένη κατά 50% της ονομαστικής των πίεσης.

Η ονομαστική διάμετρος υποδοχής των στομίων πυρκαϊάς θα είναι ίση προς 80 ΜΜ, η δε διάμετρος της λήψης ίση προς 65 ΜΜ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΙΔΟΣ
.1 Αντεπίστροφο κλαπέ, χυτοσιδηρό, φλαντζωτό,DN50 (2”)
.2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80
.3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100
.4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ125
.5 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80
.6 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100
.7 Αντεπίστροφο κλαπέ, ορειχάλκινο, βιδωτό 2.1/2”
.8 Βάνα σύρτη, ορειχάλκινη, βιδωτή, 2.1/2”
.9 Βάνα σύρτη, ελαστικής έμφραξης, χυτοσιδηρή, φλαντζωτή με βολάν, DN50 (2”)
.10 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.11 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.12 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.13 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.14 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.15 Βάνα μπίλιας  1/2″
.16 Βάνα μπίλιας  3/4″
.17 Βάνα μπίλιας  1″
.18 Βάνα μπίλιας  1 1/4″
.19 Βάνα μπίλιας  1 1/2″
.20 Βάνα μπίλιας  2″
.21 Βάνα μπίλιας  2,5″
.22 Βάνα μπίλιας 3″
.23 Βάνα μπίλιας 4″
.24 Βάνα ορειχάλκινη 2,5”
.25 Βάνα ορειχάλκινη 3”
.26 Βάνα ορειχάλκινη 4”
.27 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ60 ΡΝ10 φλαντζωτή
.28 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή
.29 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή
.30 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ125 ΡΝ10 φλαντζωτή
.31 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή
.32 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ250 ΡΝ10 φλαντζωτή
.33 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm
.34 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X120mm
.35 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm
.36 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X160mm
.37 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 16X70mm
.38 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 16X90mm
.39 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm
.40 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm
.41 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63
.42 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90
.43 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110
.44 Γωνία στήριξ. Ρακορ Φ18Χ2,5
.45 Γωνία  90º Φ140 ευθέων άκρων
.46 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2”
.47 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4”
.48 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″
.49 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ
.50 Γωνίες  Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ
.51 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80
.52 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100
.53 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ
.54 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ
.55 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ
.56 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
.57 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο
.58 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο
.59 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140 μακρύλαιμο
.60 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο
.61 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο
.62 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 280 μακρύλαιμο
.63 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63
.64 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90
.65 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110
.66 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 125
.67 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140
.68 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160
.69 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200
.70 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 225
.71 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 250
.72 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 60/63
.73 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 80/90
.74 Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100
.75 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100
.76 Ηλεκτρομούφα Φ 63
.77 Ηλεκτρομούφα Φ 90
.78 Ηλεκτρομούφα Φ 110
.79 Ηλεκτρομούφα Φ125
.80 Ηλεκτρομούφα Φ140
.81 Ηλεκτρομούφα Φ160
.82 Ηλεκτρομούφα Φ180
.83 Κανάβι πλεξούδα
.84 Κάνουλα μπίλιας  1/2″
.85 Κάνουλα μπίλιας  3/4″
.86 ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F
.87 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ
.88 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110
.89 Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ
.90 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110
.91 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160
.92 Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″
.93 Λάστιχα πιέσεως Φ63
.94 Λάστιχα πιέσεως Φ90
.95 Λάστιχα πιέσεως Φ110
.96 Λάστιχα πιέσεως Φ125
.97 Λάστιχα πιέσεως Φ140
.98 Λάστιχα πιέσεως Φ160
.99 Λάστιχα πιέσεως Φ200
.100 Λάστιχα πιέσεως Φ225
.101 Λάστιχα πιέσεως Φ250
.102 Λάστιχα πιέσεως Φ280
.103 Μαστός 2Π 1/2″ 020 Γαλβανιζέ
.104 Μαστός 2Π 3/4″ 020 Γαλβανιζέ
.105 Μαστός 2Π 1″ 020 Γαλβανιζέ
.106 Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ
.107 Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ
.108 Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ
.109 Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ
.110 Μαστός 2Π 1″ 100 Γαλβανιζέ
.111 Μαστός 2Π 2″ 100 Γαλβανιζέ
.112 Μαστός 2Π 3″ 100 Γαλβανιζέ
.113 Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.114 Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.115 Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.116 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63
.117 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90
.118 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ110
.119 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125
.120 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ140
.121 Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
.122 Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
.123 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″
.124 Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″
.125 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″
.126 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″
.127 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″
.128 Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″
.129 Νίπελ ΡΕ 3/4”
.130 Νίπελ ΡΕ 1”
.131 Νίπελ ΡΕ 1 1/4”
.132 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16
.133 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
.134 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 75-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
.135 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4”
.136 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4”
.137 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4”
.138 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 125-3/4”
.139 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4”
.140 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4”
.141 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4”
.142 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4”
.143 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 280-3/4”
.144 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1”
.145 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1”
.146 Προεκτάσεις Φ 125  μήκους 80 εκατ.
.147 Προεκτάσεις Φ 80  μήκους 80 εκατ.
.148 ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό
.149 ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό
.150 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
.151 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
.152 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
.153 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2”
.154 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4”
.155 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2”
.156 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
.157 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
.158 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
.159 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
.160 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο
.161 Ρακόρ  ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
.162 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο
.163 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο
.164 Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.165 Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.166 Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.167 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.168 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.169 Ρακόρ θηλυκό  3/4 ορειχάλκινο
.170 Ρακόρ θηλυκό  1″ ορειχάλκινο
.171 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.172 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.173 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.174 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.175 Ρακόρ ΣΥΝΔ.  Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.176 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο
.177 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο
.178 Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.179 Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.180 Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.181 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ
.182 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ
.183 ΣΥΣΤΟΛΗ  Φ110/90 E/F
.184 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α
.185 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α
.186 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α
.187 ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125
.188 Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
.189 Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ
.190 Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4”
.191 Συστολή Αγγλίας 2”Χ1”
.192 Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4”
.193 Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ
.194 Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ
.195 Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ
.196 Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
.197 Συστολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2  Γαλβανιζέ
.198 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4  Γαλβανιζέ
.199 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2  Γαλβανιζέ
.200 Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4”  Γαλβανιζέ
.201 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ  3″
.202 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ  1 1/4″
.203 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ
.204 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ
.205 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ
.206 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ
.207 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ
.208 Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ
.209 Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ
.210 Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ
.211 Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ
.212 Σωλήνας PVC Φ 125 10ΑΤΜ
.213 Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ
.214 Σωλήνας PVC Φ 225 10ΑΤΜ
.215 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ
.216 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ
.217 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ
.218 Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ
.219 Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ
.220 Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ
.221 Σωλήνας PVC Φ 250 16ΑΤΜ
.222 Σωλήνας PVC Φ 280 16ΑΤΜ
.223 Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5
.224 Σωλήνας TUBO Φ22
.225 Σωλήνας TUBO Φ28
.226 Σωλήνας TUBO Φ32
.227 Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ
.228 Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ
.229 Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ
.230 Σωλήνας ΝΕΡΟΣΟΛ 1 1/4”
.231 Μόνωση σωλήνα λευκο  1/2″
.232 Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″
.233 Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28
.234 ΤΑΦ  Φ90 E/Α
.235 ΤΑΦ Φ 63 E/F
.236 ΤΑΦ Φ 90 Ε/F
.237 ΤΑΦ  Φ140 E/F
.238 ΤΑΦ Γ.Κ. 1”
.239 ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2”
.240 ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4”
.241 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ80/80
.242 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ100/100
.243 Τεφλόν 1/2″
.244 Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm
.245 Υδρόμετρο S-DRY 3/4”
.246 Φλάντζα Ελαστ. 3/4”
.247 Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4”
.248 Φλάντζα Ελαστ. 2”
.249 Φλάντζα Ελαστ. 3”
.250 Φλάντζα Ελαστ. 4”
.251 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100
.252 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125
.253 ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110
.254 Φλάντζα τρελή Φ63
.255 Φλάντζα τρελή Φ90
.256 Φλάντζα τρελή Φ110
.257 Φλάντζα τρελή  Φ125
.258 Φλατζωτά κεφάλια 4″
.259 ΦΛΟΤΕΡ  1/2 (τύπου REZZI)
.260 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2”
.261 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4”
.262 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90
.263 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150
.264 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ60Χ70Χ300
.265 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ87Χ97Χ300
.266 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ105Χ115Χ300
.267 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ120Χ130Χ300
.268 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ135Χ145Χ300
.269 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ140Χ160Χ300 διπλής
.270 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ155Χ175Χ300 διπλής
.271 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ185Χ205Χ300 διπλής
.272 Τροχό κοπής σωλήνων Φ 125X  ΙΝΟΧ
.273 Δίσκος κοπής μετάλλων Φ350Χ25,4/20  για ασφαλτοκόπτη (διαμαντέ)
.274 Σιδεροπρίονο
.275 Πριονολάμες
.276 Φτιάρια με λαβή
.277 Γκασμά με λαβή
.278 Καβούρια μεσαίου τύπου
.279 Καβούρια μεγάλου τύπου 3”
.280 Καβούρια μεγάλου τύπου 4”
.281 Πένσα
.282 Σφηρί 1 Kgr
.283 Ψαλίδι Tubo
.284 Ταινία σήμανσης (άσπρη/κόκκινη) 500m
.285 Αντισκουριακό σπρέι
.286 Κρουνός Φ80 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ)
Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ποσότητες Τιμή Σύνολο
.1 Αντεπίστροφο κλαπέ, χυτοσιδηρό, φλαντζωτό,DN50 (2”) τεμάχια 1 138,00 138,00
.2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80 τεμάχια 3 175,00 525,00
.3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100 τεμάχια 3 190,00 570,00
.4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ125 τεμάχια 2 215,00 430,00
.5 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80 τεμάχια 3 77,00 231,00
.6 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100 τεμάχια 3 105,00 315,00
.7 Αντεπίστροφο κλαπέ, ορειχάλκινο, βιδωτό 2.1/2” τεμάχια 1 35,00 35,00
.8 Βάνα σύρτη, ορειχάλκινη, βιδωτή, 2.1/2” τεμάχια 1 33,00 33,00
.9 Βάνα σύρτη, ελαστικής έμφραξης, χυτοσιδηρή, φλαντζωτή με βολάν, DN50 (2”) τεμάχια 1 45,00 45,00
.10 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 5 77,00 385,00
.11 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 3 136,00 408,00
.12 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 5 54,00 270,00
.13 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 5 60,00 300,00
.14 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 4 115,00 460,00
.15 Βάνα μπίλιας  1/2″ τεμάχια 50 2,00 100,00
.16 Βάνα μπίλιας  3/4″ τεμάχια 50 3,00 150,00
.17 Βάνα μπίλιας  1″ τεμάχια 50 4,50 225,00
.18 Βάνα μπίλιας  1 1/4″ τεμάχια 3 6,80 20,40
.19 Βάνα μπίλιας  1 1/2″ τεμάχια 2 10,00 20,00
.20 Βάνα μπίλιας  2″ τεμάχια 3 15,00 45,00
.21 Βάνα μπίλιας  2,5″ τεμάχια 3 30,00 90,00
.22 Βάνα μπίλιας 3″ τεμάχια 2 44,00 88,00
.23 Βάνα μπίλιας 4″ τεμάχια 1 67,50 67,50
.24 Βάνα ορειχάλκινη 2,5” τεμάχια 4 23,50 94,00
.25 Βάνα ορειχάλκινη 3” τεμάχια 6 29,60 177,60
.26 Βάνα ορειχάλκινη 4” τεμάχια 2 55,00 110,00
.27 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ60 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 3 51,00 153,00
.28 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 3 62,00 186,00
.29 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 3 74,50 223,50
.30 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ125 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 4 113,00 452,00
.31 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 3 208,00 624,00
.32 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ250 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 2 270,00 540,00
.33 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm τεμάχια 300 0,40 120,00
.34 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X120mm τεμάχια 250 0,45 112,50
.35 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm τεμάχια 250 0,50 125,00
.36 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X160mm τεμάχια 50 0,70 35,00
.37 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 16X70mm τεμάχια 50 1,00 50,00
.38 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 16X90mm τεμάχια 50 1,30 65,00
.39 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm τεμάχια 100 1,50 150,00
.40 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm τεμάχια 100 2,30 230,00
.41 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63 τεμάχια 3 8,50 25,50
.42 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90 τεμάχια 2 14,00 28,00
.43 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110 τεμάχια 3 19,00 57,00
.44 Γωνία στήριξ. Ρακορ Φ18Χ2,5 τεμάχια 30 2,50 75,00
.45 Γωνία  90º Φ140 ευθέων άκρων τεμάχια 4 23,00 92,00
.46 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2” τεμάχια 100 0,30 30,00
.47 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4” τεμάχια 100 0,40 40,00
.48 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″ τεμάχια 40 0,60 24,00
.49 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ τεμάχια 15 0,55 8,25
.50 Γωνίες  Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ τεμάχια 5 3,00 15,00
.51 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80 τεμάχια 2 29,00 58,00
.52 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100 τεμάχια 2 40,00 80,00
.53 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ τεμάχια 5 2,10 10,50
.54 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ τεμάχια 5 2,20 11,00
.55 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ τεμάχια 18 24,00 432,00
.56 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ τεμάχια 18 23,00 414,00
.57 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο τεμάχια 10 15,50 155,00
.58 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο τεμάχια 25 18,00 450,00
.59 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140 μακρύλαιμο τεμάχια 18 22,00 396,00
.60 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο τεμάχια 10 27,00 270,00
.61 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο τεμάχια 8 51,00 408,00
.62 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 280 μακρύλαιμο τεμάχια 25 73,00 1.825,00
.63 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63 τεμάχια 30 7,00 210,00
.64 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 τεμάχια 20 8,50 170,00
.65 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 τεμάχια 20 12,00 240,00
.66 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 125 τεμάχια 10 13,00 130,00
.67 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140 τεμάχια 20 16,00 320,00
.68 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 τεμάχια 8 18,00 144,00
.69 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 τεμάχια 10 25,00 250,00
.70 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 225 τεμάχια 8 29,00 232,00
.71 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 250 τεμάχια 8 37,00 296,00
.72 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 60/63 τεμάχια 22 9,00 198,00
.73 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 80/90 τεμάχια 20 10,50 210,00
.74 Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100 τεμάχια 8 14,50 116,00
.75 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100 τεμάχια 8 15,50 124,00
.76 Ηλεκτρομούφα Φ 63 τεμάχια 10 2,90 29,00
.77 Ηλεκτρομούφα Φ 90 τεμάχια 10 5,80 58,00
.78 Ηλεκτρομούφα Φ 110 τεμάχια 15 6,50 97,50
.79 Ηλεκτρομούφα Φ125 τεμάχια 10 9,00 90,00
.80 Ηλεκτρομούφα Φ140 τεμάχια 10 12,00 120,00
.81 Ηλεκτρομούφα Φ160 τεμάχια 6 13,00 78,00
.82 Ηλεκτρομούφα Φ180 τεμάχια 5 20,00 100,00
.83 Κανάβι πλεξούδα τεμάχια 50 3,50 175,00
.84 Κάνουλα μπίλιας  1/2″ τεμάχια 100 2,40 240,00
.85 Κάνουλα μπίλιας  3/4″ τεμάχια 40 3,80 152,00
.86 ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F τεμάχια 6 6,50 39,00
.87 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ τεμάχια 5 8,90 44,50
.88 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110 τεμάχια 5 6,50 32,50
.89 Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ τεμάχια 5 3,00 15,00
.90 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110 τεμάχια 80 0,70 56,00
.91 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160 τεμάχια 80 1,00 80,00
.92 Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″ τεμάχια 15 0,40 6,00
.93 Λάστιχα πιέσεως Φ63 τεμάχια 100 0,50 50,00
.94 Λάστιχα πιέσεως Φ90 τεμάχια 80 0,70 56,00
.95 Λάστιχα πιέσεως Φ110 τεμάχια 80 0,90 72,00
.96 Λάστιχα πιέσεως Φ125 τεμάχια 50 1,20 60,00
.97 Λάστιχα πιέσεως Φ140 τεμάχια 80 1,30 104,00
.98 Λάστιχα πιέσεως Φ160 τεμάχια 60 1,50 90,00
.99 Λάστιχα πιέσεως Φ200 τεμάχια 30 2,50 75,00
.100 Λάστιχα πιέσεως Φ225 τεμάχια 20 3,00 60,00
.101 Λάστιχα πιέσεως Φ250 τεμάχια 20 3,70 74,00
.102 Λάστιχα πιέσεως Φ280 τεμάχια 20 4,60 92,00
.103 Μαστός 2Π 1/2″ 020 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 1,20 24,00
.104 Μαστός 2Π 3/4″ 020 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 1,50 30,00
.105 Μαστός 2Π 1″ 020 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 2,20 44,00
.106 Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 1,80 36,00
.107 Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 1,70 34,00
.108 Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 10 2,50 25,00
.109 Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 10 3,10 31,00
.110 Μαστός 2Π 1″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 6 5,10 30,60
.111 Μαστός 2Π 2″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 5 9,00 45,00
.112 Μαστός 2Π 3″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 4 16,00 64,00
.113 Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 50 0,40 20,00
.114 Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 50 0,45 22,50
.115 Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 10 0,60 6,00
.116 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63 τεμάχια 10 11,00 110,00
.117 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90 τεμάχια 6 15,00 90,00
.118 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ110 τεμάχια 10 18,50 185,00
.119 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125 τεμάχια 6 27,50 165,00
.120 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ140 τεμάχια 10 28,50 285,00
.121 Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο τεμάχια 200 0,60 120,00
.122 Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο τεμάχια 150 0,70 105,00
.123 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″ τεμάχια 150 0,35 52,50
.124 Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″ τεμάχια 150 0,45 67,50
.125 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″ τεμάχια 50 0,55 27,50
.126 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″ τεμάχια 10 1,20 12,00
.127 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″ τεμάχια 10 1,00 10,00
.128 Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″ τεμάχια 10 2,00 20,00
.129 Νίπελ ΡΕ 3/4” τεμάχια 10 0,15 1,50
.130 Νίπελ ΡΕ 1” τεμάχια 5 0,25 1,25
.131 Νίπελ ΡΕ 1 1/4” τεμάχια 5 0,30 1,50
.132 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16 τεμάχια 150 0,15 22,50
.133 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ τεμάχια 20 3,00 60,00
.134 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 75-3/4” ΠΛΗΡΗΣ τεμάχια 5 5,00 25,00
.135 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4” τεμάχια 10 5,30 53,00
.136 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4” τεμάχια 10 7,40 74,00
.137 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4” τεμάχια 10 6,50 65,00
.138 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 125-3/4” τεμάχια 5 7,30 36,50
.139 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4” τεμάχια 6 8,50 51,00
.140 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4” τεμάχια 3 12,80 38,40
.141 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4” τεμάχια 6 12,20 73,20
.142 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4” τεμάχια 3 20,00 60,00
.143 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 280-3/4” τεμάχια 8 33,00 264,00
.144 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1” τεμάχια 10 4,30 43,00
.145 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1” τεμάχια 5 5,30 26,50
.146 Προεκτάσεις Φ 125  μήκους 80 εκατ. τεμάχια 6 75,00 450,00
.147 Προεκτάσεις Φ 80  μήκους 80 εκατ. τεμάχια 5 55,00 275,00
.148 ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό τεμάχια 10 6,00 60,00
.149 ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό τεμάχια 10 11,00 110,00
.150 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2” τεμάχια 25 0,30 7,50
.151 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4” τεμάχια 25 0,35 8,75
.152 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1” τεμάχια 10 0,40 4,00
.153 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2” τεμάχια 10 1,00 10,00
.154 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4” τεμάχια 5 1,00 5,00
.155 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2” τεμάχια 5 2,00 10,00
.156 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2” τεμάχια 25 0,40 10,00
.157 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4” τεμάχια 25 0,45 11,25
.158 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1” τεμάχια 5 0,55 2,75
.159 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο τεμάχια 20 5,00 100,00
.160 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο τεμάχια 10 20,00 200,00
.161 Ρακόρ  ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο τεμάχια 20 5,00 100,00
.162 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο τεμάχια 5 14,00 70,00
.163 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο τεμάχια 20 32,00 640,00
.164 Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 100 1,40 140,00
.165 Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 100 2,20 220,00
.166 Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 15 4,90 73,50
.167 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 5 3,70 18,50
.168 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 5 6,00 30,00
.169 Ρακόρ θηλυκό  3/4 ορειχάλκινο τεμάχια 58 3,00 174,00
.170 Ρακόρ θηλυκό  1″ ορειχάλκινο τεμάχια 14 4,00 56,00
.171 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 29 6,00 174,00
.172 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 24 7,50 180,00
.173 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 75 2,00 150,00
.174 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 40 2,80 112,00
.175 Ρακόρ ΣΥΝΔ.  Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 20 6,70 134,00
.176 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο τεμάχια 10 6,50 65,00
.177 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο τεμάχια 10 8,00 80,00
.178 Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 150 1,50 225,00
.179 Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 40 2,30 92,00
.180 Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 10 5,30 53,00
.181 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεμάχια 10 6,00 60,00
.182 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ τεμάχια 10 6,00 60,00
.183 ΣΥΣΤΟΛΗ  Φ110/90 E/F τεμάχια 2 19,50 39,00
.184 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α τεμάχια 2 10,50 21,00
.185 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α τεμάχια 2 14,50 29,00
.186 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α τεμάχια 2 15,50 31,00
.187 ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125 τεμάχια 3 38,00 114,00
.188 Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ τεμάχια 50 0,95 47,50
.189 Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ τεμάχια 60 0,75 45,00
.190 Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4” τεμάχια 5 2,30 11,50
.191 Συστολή Αγγλίας 2”Χ1” τεμάχια 5 3,40 17,00
.192 Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4” τεμάχια 5 3,40 17,00
.193 Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ τεμάχια 20 0,60 12,00
.194 Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ τεμάχια 10 2,20 22,00
.195 Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ τεμάχια 50 0,80 40,00
.196 Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ τεμάχια 40 0,80 32,00
.197 Συστολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2  Γαλβανιζέ τεμάχια 5 1,00 5,00
.198 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4  Γαλβανιζέ τεμάχια 10 1,30 13,00
.199 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2  Γαλβανιζέ τεμάχια 3 1,30 3,90
.200 Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4”  Γαλβανιζέ τεμάχια 3 2,00 6,00
.201 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ  3″ τεμάχια 20 1,70 34,00
.202 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ  1 1/4″ τεμάχια 20 1,50 30,00
.203 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ μέτρα 12 2,70 32,40
.204 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ μέτρα 24 2,30 55,20
.205 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ μέτρα 12 3,50 42,00
.206 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ μέτρα 12 5,50 66,00
.207 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ μέτρα 6 4,70 28,20
.208 Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ μέτρα 12 9,00 108,00
.209 Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ μέτρα 150 1,80 270,00
.210 Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ μέτρα 150 3,50 525,00
.211 Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ μέτρα 120 4,90 588,00
.212 Σωλήνας PVC Φ 125 10ΑΤΜ μέτρα 90 6,30 567,00
.213 Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ μέτρα 90 7,80 702,00
.214 Σωλήνας PVC Φ 225 10ΑΤΜ μέτρα 60 15,30 918,00
.215 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ μέτρα 200 1,80 360,00
.216 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ μέτρα 100 3,80 380,00
.217 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ μέτρα 100 5,50 550,00
.218 Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ μέτρα 60 2,80 168,00
.219 Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ μέτρα 60 14,70 882,00
.220 Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ μέτρα 60 20,00 1.200,00
.221 Σωλήνας PVC Φ 250 16ΑΤΜ μέτρα 48 32,00 1.536,00
.222 Σωλήνας PVC Φ 280 16ΑΤΜ μέτρα 48 35,00 1.680,00
.223 Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5 μέτρα 1000 0,40 400,00
.224 Σωλήνας TUBO Φ22 μέτρα 1000 0,60 600,00
.225 Σωλήνας TUBO Φ28 μέτρα 100 0,80 80,00
.226 Σωλήνας TUBO Φ32 μέτρα 300 1,00 300,00
.227 Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ μέτρα 400 0,60 240,00
.228 Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ μέτρα 100 0,85 85,00
.229 Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ μέτρα 300 1,00 300,00
.230 Σωλήνας ΝΕΡΟΣΟΛ 1 1/4” μέτρα 200 1,40 280,00
.231 Μόνωση σωλήνα λευκο  1/2″ μέτρα 200 0,60 120,00
.232 Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″ μέτρα 200 0,75 150,00
.233 Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28 μέτρα 60 0,30 18,00
.234 ΤΑΦ  Φ90 E/Α τεμάχια 1 9,00 9,00
.235 ΤΑΦ Φ 63 E/F τεμάχια 2 9,00 18,00
.236 ΤΑΦ Φ 90 Ε/F τεμάχια 2 15,00 30,00
.237 ΤΑΦ  Φ140 E/F τεμάχια 1 60,00 60,00
.238 ΤΑΦ Γ.Κ. 1” τεμάχια 5 1,00 5,00
.239 ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2” τεμάχια 20 0,50 10,00
.240 ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4” τεμάχια 20 0,75 15,00
.241 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ80/80 τεμάχια 1 47,50 47,50
.242 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ100/100 τεμάχια 1 57,50 57,50
.243 Τεφλόν 1/2″ τεμάχια 150 0,30 45,00
.244 Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm τεμάχια 20 13,80 276,00
.245 Υδρόμετρο S-DRY 3/4” τεμάχια 20 18,50 370,00
.246 Φλάντζα Ελαστ. 3/4” τεμάχια 30 0,30 9,00
.247 Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4” τεμάχια 30 0,50 15,00
.248 Φλάντζα Ελαστ. 2” τεμάχια 10 0,55 5,50
.249 Φλάντζα Ελαστ. 3” τεμάχια 15 0,70 10,50
.250 Φλάντζα Ελαστ. 4” τεμάχια 5 0,90 4,50
.251 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100 τεμάχια 40 1,10 44,00
.252 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125 τεμάχια 40 1,50 60,00
.253 ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110 τεμάχια 15 6,50 97,50
.254 Φλάντζα τρελή Φ63 τεμάχια 15 4,00 60,00
.255 Φλάντζα τρελή Φ90 τεμάχια 15 5,30 79,50
.256 Φλάντζα τρελή Φ110 τεμάχια 15 5,80 87,00
.257 Φλάντζα τρελή  Φ125 τεμάχια 10 7,70 77,00
.258 Φλατζωτά κεφάλια 4″ τεμάχια 4 18,50 74,00
.259 ΦΛΟΤΕΡ  1/2 (τύπου REZZI) τεμάχια 4 18,50 74,00
.260 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2” τεμάχια 30 4,00 120,00
.261 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4” τεμάχια 10 6,50 65,00
.262 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90 τεμάχια 10 1,00 10,00
.263 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150 τεμάχια 5 2,50 12,50
.264 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ60Χ70Χ300 τεμάχια 2 54,00 108,00
.265 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ87Χ97Χ300 τεμάχια 2 65,00 130,00
.266 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ105Χ115Χ300 τεμάχια 2 78,00 156,00
.267 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ120Χ130Χ300 τεμάχια 2 88,00 176,00
.268 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ135Χ145Χ300 τεμάχια 2 87,00 174,00
.269 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ140Χ160Χ300 διπλής τεμάχια 2 91,00 182,00
.270 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ155Χ175Χ300 διπλής τεμάχια 2 110,00 220,00
.271 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ185Χ205Χ300 διπλής τεμάχια 1 130,00 130,00
.272 Τροχό κοπής σωλήνων Φ 125X  ΙΝΟΧ τεμάχια 10 2,80 28,00
.273 Δίσκος κοπής μετάλλων Φ350Χ25,4/20  για ασφαλτοκόπτη (διαμαντέ) τεμάχια 1 250,00 250,00
.274 Σιδεροπρίονο τεμάχια 4 4,70 18,80
.275 Πριονολάμες τεμάχια 20 1,50 30,00
.276 Φτιάρια με λαβή τεμάχια 3 9,00 27,00
.277 Γκασμά με λαβή τεμάχια 3 9,50 28,50
.278 Καβούρια μεσαίου τύπου τεμάχια 4 25,00 100,00
.279 Καβούρια μεγάλου τύπου 3” τεμάχια 1 100,00 100,00
.280 Καβούρια μεγάλου τύπου 4” τεμάχια 1 140,00 140,00
.281 Πένσα τεμάχια 3 8,00 24,00
.282 Σφηρί 1 Kgr τεμάχια 3 6,00 18,00
.283 Ψαλίδι Tubo τεμάχια 2 9,00 18,00
.284 Ταινία σήμανσης (άσπρη/κόκκινη) 500m τεμάχια 10 4,00 40,00
.285 Αντισκουριακό σπρέι τεμάχια 5 4,50 22,50
.286 Κρουνός Φ80 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ) τεμάχια 4 200,00 800,00
ΣΥΝΟΛΟ 43.386,95
ΦΠΑ 24% 10.412,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 53.799,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σάπες  03/02/2017

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

print