ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 Σάπες 22   Μαϊου 2015

                                                           Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

                                                 Ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών

΄Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929 (ΦΕΚ 399 Α΄) «Περί Διοικήσεων Δημοσίων Κτημάτων»
 3. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 (ΦΕΚ Β 578/9.4.2015) ΚΥΑ περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0006859/728Β ΕΞ2005/8-5-2015  ΚΥΑ (ΦΕΚ 828/τ.Β΄/12-5-2015):όμοια
 4. Την αριθ. 6/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, με την οποία καθορίστηκαν τα  τμήματα παραλίας  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που θα εκμισθωθούν με δημοπρασία σε τρίτους.
 5. Την αριθ. 26/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, με την οποία συντάχθηκε σχέδιο όρων  διακήρυξης για τη δημοπράτηση των ως άνω καθορισθέντων τμημάτων αιγιαλού και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για συμμόρφωση της τελικής διακήρυξης σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Ροδόπης
 6. Την αριθ. 80/2015 απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, με την οποία έγινε νομιμοποίηση των αριθ. 6/2015 και 26/2015 αποφάσεων της ΕΠΖ και ΟΕ, αντίστοιχα
 7. Το αριθ. πρωτ. 357/20-05-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Νομού Ροδόπης, με το οποίο εγκρίθηκε το σχέδιο όρων διακήρυξης για την στο θέμα εκμίσθωση που υπέβαλε ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων»

                                              Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  ότι

 

            Την 28η του μηνός Μαϊου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, στην έδρα της δημοτικής ενότητας Μαρωνείας του  Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στη Ξυλαγανή  (Γραφείο Δημάρχου) θα διεξαχθούν πλειοδοτικές φανερές δημοπρασίες, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση  έντεκα (11)  τμημάτων αιγιαλού, κειμένων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.

 1. Αντικείμενο των δημοπρασιών είναι η εκμίσθωση των εξής τμημάτων αιγιαλού κειμένων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, προσδιορισμένων κατά θέση, έκταση και χρήση για την οποία προορίζονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0006859/728Β ΕΞ2005/8-5-2015 όμοια:

Α) Παραλία Πετρωτών Τ.Κ. Κρωβύλης:

      –  (1) θέση, εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας

      – (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,

            

Β)   Παραλία «Πλατανίτη» Τ.Κ. Μαρώνειας:

       – μια (1) θέση εμβαδού 15 τ.μ. για στάθμευση καντίνας

      –  (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών, 

 • (1) θέση, εμβαδού 300 τ.μ., για εκμίσθωση  θαλασσίων μέσων αναψυχής

 

Γ) Παραλία «Λεύκες» – Τ.Κ. Προσκυνητών:

     – (1) θέση εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας

      – (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,

           

Δ)  Παραλία «Προφήτη Ηλία» – Τ.Κ. Προσκυνητών:

      – (1) θέση εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας

      – (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,

 

Ε)  Παραλία Ιμέρου – Τ.Κ. Ιμέρου:

      – (1) θέση εμβαδού 15  τ.μ, για στάθμευση καντίνας

      – (1) θέση, εμβαδού 500 τ.μ., για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστών, καρεκλών,

           

 1. Οι ισάριθμες, των ως άνω καθορισθέντων τμημάτων αιγιαλού,  δημοπρασίες θα είναι φανερές, πλειοδοτικές και προφορικές, θα διενεργηθούν παρουσία της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου και θα διεξαχθούν διαδοχικά , με ώρα εκκίνησης 09.30΄ της πρώτης και ανά 15 λεπτά της ώρας οι επόμενες, με τη σειρά αναγραφής τους. Το χρονικό διάστημα του 15/λέπτου είναι ενδεικτικό, δεδομένου ότι σε περίπτωση που σε κάποιο ή κάποια από τα δημοπρατούμενα τμήματα εξακολουθήσει η υποβολή προσφορών και αντιπροσφορών πέραν του 15/λέπτου, η επιτροπή δύναται να παρατείνει το πέρας της διαδικασίας μέχρι ολοκλήρωσης των προσφορών, με ταυτόχρονη μετατόπιση του χρόνου έναρξης των επόμενων δημοπρασιών.
 2. Η τιμή πρώτης προσφοράς, για όλη τη μισθωτική περίοδο, ορίζεται ως εξής:

         α) Για όλα τα δημοπρατούμενα τμήματα εκτάσεως 15 τ.μ. που προορίζονται για στάθμευση καντίνας: 1.000,00 € ανά δημοπρατούμενο τμήμα

         β) Για όλα τα δημοπρατούμενα τμήμα εκτάσεως 500 τ.μ.,: 500,00 €/ ανά δημοπρατούμενο τμήμα

γ) Για το δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως  300 τ.μ.: 300,00€

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάθε προσφορά, για να γίνει αποδεκτή, πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 5% του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας, του εκάστοτε αποτελέσματος αυτής.

 

 1. Η διάρκεια της κάθε μισθωτικής περιόδου ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού εκμίσθωσης του κάθε τμήματος αιγιαλού έως την 30-04-2016. Κατά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης, το μίσθιο θα παραδοθεί στον Δήμο.
 2. Το κάθε μίσθιο εκμισθώνεται με σκοπό την άσκηση αποκλειστικά των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 ΚΥΑ όπως  τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0006859/728Β ΕΞ2005/8-5-2015  όμοια και ειδικότερα για την:
 • Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων
 • Λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη, αναψυκτηρίου

Η άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

 1. Η μέγιστη κάλυψη χρήσης, σε όλες τις περιπτώσεις εκμίσθωσης, δεν θα υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 2. 7. Θα πρέπει να προβλέπονται:

α) Χώροι στάθμευσης αποκλειστικά για ΑΜΕΑ, με ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση

β)  WC και Αποδυτήρια, όπου τουλάχιστον ένα (1) να διαθέτει διαστάσεις που να εξασφαλίζεται η κίνηση αμαξιδίου εντός αυτού.

γ) Ψύκτες και Τηλέφωνα σε κατάλληλη θέση και Ύψος.

δ) Διάδρομοι πρόσβασης που θα επιτρέπουν την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων. Για το σκοπό αυτό επιδιώκεται η προσφορότερη τεχνική λύση, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις υποδομές της κάθε παραλίας, όπως αποσυναρμολογούμενες- λυόμενες κατασκευές από ξύλο, αλουμίνιο ή από συνθετικό πλέγμα.

 1. Δεν επιτρέπεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π.), η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων, κ.λ.π.

Στις όποιες παρεμβάσεις στο χώρο, επιτρέπεται η χρήση υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον όπως ξύλο, ύφασμα.

 1. Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται κατ΄ ελάχιστο:
 • Στην τήρηση των διατάξεων της παρούσας αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 Κ. Υ. Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0006859/728Β ΕΞ2005/8-5-2015  όμοια:
 • Απαγορεύεται η δυνατή μουσική
 • Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

Μετά την λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.

Στους χώρους οι οποίοι εκμισθώνονται για στάθμευση καντίνας, ήτοι στα τμήματα εμβαδού 15 τ.μ. έκαστο, επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, αυτοκινούμενων ή μη, εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, μέγιστων διαστάσεων τριών μέτρων (3) επί πέντε (5), που να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ.).

Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η κάθε δημοπρασία είναι φανερή,  προφορική και πλειοδοτική ως προς το ύψος του  μισθώματος. Κατά τη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η κάθε δημοπρασία  διεξάγεται  κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της οριζόμενης ώρας από την διακήρυξη, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές, και μέχρι το πέρας αυτών.

Περί της συνέχισης της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η οικεία Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ως μετέχων για λογαριασμό του.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην κάθε δημοπρασία πρέπει:

Α) Να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και να δύναται να ασκεί νόμιμα σε αυτή επαγγελματική δραστηριότητα.

Β) Να μην τυγχάνει οφειλέτης του Δήμου από μισθώματα, φόρους, τέλη δικαιώματα κλπ μέχρι και τη ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, ήτοι να καταθέσει βεβαίωση  δημοτικής ενημερότητας

Γ) Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των συνθηκών που επικρατούν στον προς μίσθωση χώρων, των όρων διακήρυξης, των όρων της αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015  Κ. Υ. Α. όπως ισχύει και των διατάξεων του  Ν. 2971/2001

Δ) Να καταθέσει εγγυητική επιστολή  συμμετοχής ποσού ανερχόμενου σε ποσοστό 10% επί της τιμής εκκίνησης εκάστου δημοπρατούμενου τμήματος.

            Αποκλείονται ρητά από τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω δημοπρασίες όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο και στα νομικά του πρόσωπα από οποιαδήποτε αιτία ή όσοι  έχουν επιδείξει κατά τη τελευταία πενταετία εν γένει αντισυμβατική συμπεριφορά προς τα αυτά πρόσωπα από οποιαδήποτε αιτία – συμπεριλαμβανομένης και της άρνησης προσέλευσης για υπογραφή σύμβασης μετά την ανακήρυξή τους ως πλειοδοτών σε διενεργηθείσες από το Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα δημοπρασίες-, όπως επίσης αποκλείονται και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτών.

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθώς και τη σύμβαση μίσθωσης στη συνέχεια, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, και παραιτούμενους της ένστασης διζήσεως και διαιρέσεως.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση εκ της μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής, που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Επίσης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης και τα πρακτικά της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου παρόλο ότι εγκρίθηκαν.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός 5 ημερών από της κοινοποιήσεως, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης περί κατακύρωσής του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του δήμου, άνευ δικαστικής παρέμβασης, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος τούτου και του εγγυητού του, εχόντων και των δύο ευθύνη για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

΄Οποιος κηρυχθεί έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούται τόσο ο ίδιος όσο και ο/η σύζυγος και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτού, να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δημοπρασίες που τυχόν διενεργήσει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα για τα επόμενα 5 έτη.

 

ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Δήμος Μαρωνείας- Σαπών προβαίνει στις ως άνω εκμισθώσεις προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης και αναψυχής των λουομένων και των επισκεπτών της παραλίας. Γι’ αυτό καθορίζει, ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά μισθώσεις των συγκεκριμένων κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη μόνο της χρήσεως που αναφέρεται σε άρθρο  της παρούσας.

Οι επενδυτικές ενέργειες δεν επηρεάζονται από την τυχόν εν τω μεταξύ παρέλευση του πρώτου μήνα και την έναρξη επομένως της καταβολής του κανονικού μισθώματος του διαγωνισμού.

Τα τελικά σχέδια διαμορφώσεων αλλά και οι προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού θα υπόκεινται στην έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της ΚΥΑ ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 όπως Σ Στην τήρηση των διατάξεων της παρούσας αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015  Κ. Υ. Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0006859/728Β ΕΞ2005/8-5-2015  όμοια. Η έγκριση αυτή θα πρέπει να δίνεται εντός 10 ημερών και θα εκδίδονται παρατηρήσεις προς τις οποίες ο μισθωτής θα υποχρεούται να συμμορφώνεται.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες αλλά και τις προμήθειες το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση αρχίζει  η διαδικασία εκπτώσεως της εγγυητικής επιστολής καλής χρήσης του μισθίου υπέρ του Δήμου και  αποβολής του μισθωτή  από αυτό σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του εντός 5 ημερών από της εγγράφου οχλήσεώς του από το Δήμο. Επιπροσθέτως δε, τόσο ο αποβαλλόμενος όσο και ο σύζυγος και οι συγγενείς αυτού α΄ Βαθμού χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε παρόμοια δημοπρασία που τυχόν διενεργήσει ο Δήμος για τα   επόμενα πέντε (5)  έτη.

Για τη εξακρίβωση της υλοποίησης των ανωτέρω εντός του τασσομένου χρονοδιάγραμματος, αρμόδιο είναι το ορισθέν διμελές διαπιστωτικό όργανο του Δήμου, που συστάθηκε με την αριθ. 26/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο ανάδοχος ευθύνεται πλήρως έναντι των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τόσο σε ότι αφορά στις συνδέσεις στα αντίστοιχα δίκτυα όσο και στην αποπληρωμή των αντίστοιχων λογαριασμών.

Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι τρίτων για τις κατασκευές και τη λειτουργία του μισθίου.

Επέκταση της χρήσης του μισθίου.

Αίτηση για νέα χρήση μπορεί να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της σχετικής με την παρούσα δραστηριότητας και εφόσον εγκριθεί θα συνεπάγεται ορισμό νέου (ίσως) μισθώματος αλλά όχι παράταση της μίσθωσης. Ως πιθανές τέτοιες χρήσεις αναφέρονται υπαίθριες δραστηριότητες αθλοπαιδιών, επέκταση του χώρου τοποθέτησης ομπρελών, ξαπλώστρων, κλπ.

Οι παραπάνω αναφερόμενες χρήσεις νοούνται ως χρήσεις για τις οποίες ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ως εκμισθωτής των τμημάτων αιγιαλού   δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση. Δεν σημαίνει η αναφορά αυτή την εξασφάλιση της χορήγησης άδειας, η οποία (άδεια) για τις αντίστοιχες χρήσεις αποτελεί αντικείμενο των αρμοδίων εκάστοτε υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άδεια ανάπτυξης νέας χρήσης είναι – και πάλι – άσχετη και ανεξάρτητη από τη λήψη της αντίστοιχα τυχόν άδειας από λοιπές Υπηρεσίες.

Είναι ωστόσο αυτονόητη η συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για τις χρήσεις, που προαναφέρθηκαν – όπου αυτό απαιτείται – εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και εφόσον προηγουμένως ο Δήμος έχει συμφωνήσει ως εκμισθωτής για την ανάπτυξή τους.

 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο κατά περίπτωση μισθωτής υποχρεούται, επί ποινή έκπτωσής του από τη μίσθωση, να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης χρηματική εγγύηση τήρησης των όρων καλής χρήσης του ακινήτου,  ποσού ίσου με το 1/10 επί της τελικής προσφοράς. Η εγγύηση αυτή εκπίπτει υπέρ του Δήμου, ολικώς ή μερικώς μετά έγγραφη όχληση που ορίζει 5ήμερο προθεσμία για αποκατάσταση των διαλαμβανόμενων στην όχληση και εφόσον δεν πραγματοποιηθεί πλήρως η διαταχθείσα αποκατάσταση.

Σε συνέχεια της δυστροπίας πέραν των 15 ημερών συνολικά, επέρχεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής , κινείται δε και η διαδικασία αποβολής του μισθωτή από τα μίσθιο λόγω κακής χρήσης του μισθίου.

Η εγγύηση του παρόντος άρθρου, τηρείται ατόκως στο δημοτικό ταμείο του Δήμου, αναπροσαρμόζεται ταυτόχρονα και ανάλογα με το  μίσθωμα και σε περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσής της, αποκαθίσταται πλήρως στο προ της κατάπτωσης ποσό, ανεξαρτήτως από την εν τω μεταξύ επανόρθωση των πραγμάτων. Αποδίδεται δε μετά την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο και εφόσον δεν υπάρχει κατάπτωσή της.

ΧΡΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται στην χρήση και συντήρηση του μισθίου κατά τρόπο που εξυπηρετεί και συνάδει με την σημασία των εγκαταστάσεων αυτών για το Δήμο

Παραμένοντα στοιχεία στο τέλος της μίσθωσης.

Ο ανάδοχος δεν είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ως παραμένοντα στοιχεία οτιδήποτε από τον κινητό εξοπλισμό του. Εφόσον όμως τούτο συμβεί τότε για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του μισθίου, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει την αφαίρεση και απομάκρυνσή τους από το χώρο καθώς και την επαναφορά όλων των αντίστοιχων σημείων του μισθίου στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε αποκλειστικά με δικές του δαπάνες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το μίσθωμα θα καταβληθεί από τον κάθε μισθωτή με την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως. ως εξής:

 • Ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, στην οικεία Δ.Ο.Υ. και
 • Ποσοστό 70% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στο δημοτικό ταμείο του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύων αυτό έναντι κάθε καταπατήσεως, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, ασφαλιστικού Οργανισμού, ΔΕΚΟ, εργαζομένων του ή οιουδήποτε άλλου οπωσδήποτε συνδεομένου με τη χρήση του μισθίου κατά οικονομική, διοικητική ή άλλη οιασδήποτε μορφής σχέση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως.

ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Ο μισθωτής κατά τη λήξη της μισθώσεως θα έχει υποχρεωτικά εξοφλήσει κάθε είδους οφειλή του αφορώντας καθ’ οιονδήποτε τρόπον το μίσθιο έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή Νομικού προσώπου ή Αρχής.

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο κατ’ ελάχιστον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Η αποζημίωση αυτή, παρακρατείται υπέρ του Δήμου δια της ολικής ή τμηματικής καταπτώσεως των εις χείρας του εγγυήσεων, οι οποίες ή το εναπομείναν υπόλοιπό τους επιστρέφονται στον αποχωρήσαντα μισθωτή εντός τριών εργάσιμων για το Δήμο ημερών μετά την διαπίστωση των φθορών που διαπιστωθούν από το Δήμο.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δικαιούται να επιδιώξει δικαστικά την ικανοποίηση κάθε δικαιώματός του έναντι του μισθωτή ακόμη και μετά την παραλαβή των μισθίων, αναλόγως προς τα πραγματικά στοιχεία που θα αφορούν τα μίσθια και τη συνολική μισθωτική σχέση.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σιωπηρά αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση είτε με οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων του μισθίου υπό του μισθωτού απαγορεύεται απολύτως.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου, δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα κατάστήματα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, ενώ η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α)   το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β)   μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση του ανωτέρω β, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, σαν ελάχιστο δε όριο προσφοράς, ορίζεται το επ΄ ονόματι του κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται δια περιληπτικής διακήρυξης του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης,  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας,

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης και τα συνημμένα σε αυτήν τοπογραφικά διαγράμματα από το δημοτικό κατάστημα Σαπών στις Σάπες (αρμόδιος κ. Ζερβούλης Γρηγόρης, τηλ. 2532350120) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

         Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται σε αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0006859/728Β ΕΞ2005/8-5-2015  όμοια., υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στις ΚΥΑ αυτές.

                    Ο  Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών

                                                                 

 

                                       Σταυρίδης Ιωάννης

print